นายขจร ใบพลูทอง

วิศวกรสำรวจชำนาญการพิเศษ  ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม