ฝ่ายวิชาการและตรวจสอบด้านวิศวกรรม

นายเกรียงศักดิ์ อัฐวงศ์

 หัวหน้าฝ่ายวิชาการและตรวจสอบด้านวิศวกรรม

นายธวัช นามแดง

นายวรพรต ปานนาค

นายธกรกฤต จันไชยยศ

นายศุภชัย ขันจันทา

นายณพชร์ จันทร์มา

วิศวกรสำรวจชำนาญการ

วิศวกรสำรวจชำนาญการ

วิศวกรสำรวจชำนาญการ

วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ

วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ

น.ส.กมลทิพย์ เงินแพทย์

ช่างฝีมือสนาม ช.3