• ที่อยู่ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการชั้น2,3 กรมชลประทาน สามเสน 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

auricular, โทรศัพท์สัญลักษณ์, เข้ามา, วงกลม ไอคอน ฝ่ายบริหารทั่วไป 0-2241-5053 , 0-2243-6927 (เบอร์ตรง)

auricular, โทรศัพท์สัญลักษณ์, เข้ามา, วงกลม ไอคอน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หมายเลขภายใน 2536

auricular, โทรศัพท์สัญลักษณ์, เข้ามา, วงกลม ไอคอน งานธุรการ หมายเลขภายใน 2522

auricular, โทรศัพท์สัญลักษณ์, เข้ามา, วงกลม ไอคอน งานการเงินและบัญชี หมายเลขภายใน 2221

auricular, โทรศัพท์สัญลักษณ์, เข้ามา, วงกลม ไอคอน งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ หมายเลขภายใน 2599

auricular, โทรศัพท์สัญลักษณ์, เข้ามา, วงกลม ไอคอน งานพัสดุ หมายเลขภายใน 2593

  • ผู้ดูแลระบบ

นางสาวมณีพรรณ ทองอุไร

หมายเลขภายใน 2536

e-mail : mnpmine3@gmail.com