นายนพดล ภูมิวิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนธรณีวิทยา

การสัมมนาวิชาการ หลักสูตร องค์ความรู้ด้านวิทยาการธรณีที่ได้จากกรณีศึกษาในงานชลประทาน

การสัมมนาวิชาการ หลักสูตร องค์ความรู้ด้านวิทยาการธรณีที…

การบรรยายเชิงปฏิบัติการ

การบรรยายเชิงปฏิบัติการ “การประมวลผลสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิ…

118 ปี กรมชลประทาน

http://mapsurvey.rid.go.th/geology/118-%e0%b8%9b%e0%b8%...

Unit School

กิจกรรมพี่สอนน้อง ในรูปแบบต่างๆของส่วนธรณีวิทยา

Click

ภาพกิจกรรม

Click

คู่มือการปฏิบัติงาน

Click

นวัตกรรม

ส่วนธรณีวิทยา

Click

งานสำรวจธรณีวิทยา

Click

งานสำรวจธรณีฟิสิกส์

Click

งานด้านน้ำบาดาล

Click

คลังความรู้

Click

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนวิศวกรรม

ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาพพื้นดิน

ส่วนสำรวจกันเขตและประสานรังวัด

ส่วนธรณีวิทยา

ส่วนวิศวกรรมธรณี

ส่วนปฐพีกลศาสตร์

ส่วนปฐพีกลศาสตร์