นายนพดล ภูมิวิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนธรณีวิทยา

การบรรยายเชิงปฏิบัติการ

การบรรยายเชิงปฏิบัติการ “การประมวลผลสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิ…

118 ปี กรมชลประทาน

http://mapsurvey.rid.go.th/geology/118-%e0%b8%9b%e0%b8%...

ประชุมส่วนธรณีวิทยา ครั้งที่ 13/2561

วันพฤหัสที่ 1 สิงหาคม 2562 นายนพดล ภูมิวิเศษ ผธว.สธ. ได...

Unit School

กิจกรรมพี่สอนน้อง ในรูปแบบต่างๆของส่วนธรณีวิทยา

Click

ภาพกิจกรรม

Click

คู่มือการปฏิบัติงาน

Click

นวัตกรรม

ส่วนธรณีวิทยา

Click

งานสำรวจธรณีวิทยา

Click

งานสำรวจธรณีฟิสิกส์

Click

งานด้านน้ำบาดาล

Click

คลังความรู้

Click

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนวิศวกรรม

ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาพพื้นดิน

ส่วนสำรวจกันเขตและประสานรังวัด

ส่วนธรณีวิทยา

ส่วนวิศวกรรมธรณี

ส่วนปฐพีกลศาสตร์

ส่วนปฐพีกลศาสตร์