นายนพดล ภูมิวิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนธรณีวิทยา

อัญชลี คงสุข

นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายธรณีฟิสิกส์

เบญจมาศ สวัสดิพงษ์

นักธรณีวิทยาชำนาญการ

ปรัชญา อินตาพรม

นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

ธนพล สุขลิ้ม

นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

อรวรรณ ลุนันต๊ะ

นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

กนกวรรณ ทับกุล

นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

ดาริกา พ่วงเขียว

ช่างก่อสร้าง ช 3

มยุรี จันทร์แดง

นักธรณีวิทย

พิสิษฐ์ สิรินันทสรณ์

พนักงานขับรถยนต์

จักรพันธ์ ศักดิ์พิพัฒน์

พนักงานขับรถยนต์

นิพงษ์ วัจนะภูมิ

ฝ่ายธรณีวิทยาที่ 1

ปวีณา ชะบา

นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

กนกรัตน์ ขานสันเทียะ

นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

ทวิช เพ็งวิชัย

ช่างก่อสร้าง ช 3

ธีร์วัตร ศรีวิเศษ

ฝ่ายธรณีวิทยาที่ 2

ถิรวุฒิ ณ ลำปาง

นักธรณีวิทยาชำนาญการ

เอกรินทร์ น้อยโสมศรี

นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

นายธีร์วัตร ศรีวิเศษ

ฝ่ายธรณีวิทยาที่ 2

วัฒนา คำคม

ฝ่ายธรณีวิทยาที่ 3

ณัฐพล ตันไชย

นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

คณินทร์ธร วรนิมมานนท์

ช่างโยธาปฏิบัติงาน

ชนวีร์ เพ็ชรเพ็ง

ช่างโยธาปฏิบัติงาน

ศิริโชค รุ่งอรุณ

ช่างก่อสร้าง ช 3

อสิตา ชัยศิริ

นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายธรณีวิทยาที่ 4

อัจฉรา โพธิสม

นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

สุภัทฑิภา เกรียงไกรชล

นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

สุรศักดิ์ นิเวศธนะ

ช่างก่อสร้าง ช 3

จักกฤษณ์ จันทร์เกวียน

ช่างก่อสร้าง ช 3

นพดล สินธุบุญ

ฝ่ายวิศวกรรม

ภัทรรัตน์ สินส่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

สุนิสา ศรีวิหค

เจ้าพนักงานธุรการ

เยาวลักษณ์ ชมโฉม

เจ้าพนักงานธุรการ