รูปภาพ1
อักษรวิ่ง... สรุปรายงานสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหว ในประเทศไทย และสปป.ลาว จากข้อมูลหลายโครงข่าย Click

ข่าวสาร/กิจกรรม

วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 118

ส่วนวิศวกรรมธรณี จัดสอน Unit School หัวข้อ ระบบโครงข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหว กรมชลประทาน วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้องวิศวกรรมธรณี

ส่วนวิศวกรรมธรณี โดย วธ.1สธ. และนายวัชรพล นิตสูงเนิน เป...

ผส.สธ. ผวธ.สธ. และวธ1.สธ. ได้เข้าร่วม Unit school ณ สชป.1 เชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำนักสำรวจด้านวิ...

ข่าวแผ่นดินไหว

Click

ฐานข้อมูลแผ่นดินไหวของกรมชลประทาน

Click

นวัตกรรม

Click

คู่มือการปฏิบัติงานส่วนวิศวกรรมธรณี

Click

Unit School

Click

งานสิ่งแวดล้อมธรณีวิทยาแผ่นดินไหว

Click

งานปรับปรุงฐานรากเขื่อน

Click

งานความมั่นคงลาดไหล่เขา

Click

งานศึกษาสภาพธรณีสัณฐาน

Click

งานเขื่อนใต้ดิน

Click

งานอุทกธรณี

Click

งานอุโมงค์

Click

งานเผชิญเหตุ

Click

หน่วยงานภายในกรม/สำนัก

กรมชลประทาน

Click

สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

Click

ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน

Click

ส่วนธรณีวิทยา

Click

ส่วนปฐพีกลศาสตร์

Click

ฝ่ายบริหารทั่วไป

Click

ส่วนวิศวกรรม

Click

ส่วนสำรวจกันเขตและประสานรังวัด

Click

ส่วนวิศวกรรมธรณี

Click

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

Click

หน่วยงานภายนอก