ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยสถานการณ์ การระบาดของไวรัสโควิค-19 สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน http://covid19.rid.go.th/

ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ร่วมใจ ห่างไกล โควิด-19

วัฒนธรรมองค์กร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (HOPE)

ระบบฐานข้อมูล ภูมิสารสนเทศและแผนที่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คู่มือปฏิบัติงานดีเด่น เรื่อง การสำรวจทำแผนที่แบบผสมโดยอากาศยานไร้นักบิน ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ขอแสดงความยินดีกับ นายการุณ แปลงรัตน์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

เช้าวันนี้ (4 มีนาคม 2564) ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ นำ...

ประชุมหารือร่วมกับราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสว่าง จอมวุ...

พิธีถวายพานพุ่ม พวงมาลัยข้อพระกรพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 พร้อมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

        วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 07.45 น. นายสัญ...

งานสัมมนา “บทบาทภารกิจสายงานวิชาการกับงานชลประทาน”

สัมมนาสายงานวิชา ประจำปี พ.ศ. 2563 บทบาทภารกิจสายงานวิช...

ดูทั้งหมด

ภารกิจของเรา

ภารกิจหลัก

แผนที่เฉพาะกิจ

ศูนย์จัดทำแผนที่
ท้ายกฎกระทรวง

ระบบฐานข้อมูล
ภูมิสารสนเทศและแผนที่

กิจกรรมภายในส่วน

ขอแสดงความยินดีกับ นายการุณ แปลงรัตน์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

เช้าวันนี้ (4 มีนาคม 2564) ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ นำ...

การทำแผนที่โดยใช้ไลดาร์บนอากาศยานไร้คนขับชนิดหลายใบพัด Mapping Technology Using LiDAR on UAV

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายสว่าง จอมวุฒิ ผู้เชีย...

อากาศยานไร้คนขับบินสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่และถ่ายทอดสดการสาธิตนวัตกรรมรถเกี่ยวข้าวแบบเดินตามขนาดเล็ก

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ต...

ภาพกิจกรรมการฝึกภาคสนาม โครงการการจัดหาเทคโนโลยีการทำแผนที่โดยใช้ไลดาร์บนอากาศยานไร้คนขับชนิดหลายใบพัด (Mapping Technology Using LiDAR on UAV)

ภาพกิจกรรมการฝึกภาคสนาม โครงการการจัดหาเทคโนโลยีการทำแผ...

ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศ บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะพง

วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจทำแผนท...

การทำแผนที่โดยใช้ไลดาร์บนอากาศยานไร้คนขับชนิดหลายใบพัด Mapping Technology Using LiDAR on UAV

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายสว่าง จอมวุฒิ ผู้เชีย...

ปฏิบัติงานสำรวจบินถ่ายภาพจากอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศ บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำวังมืด

วันที่ 18-21 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที่จา...

ภาพกิจกรรมการฝึกภาคสนาม โครงการการจัดหาเทคโนโลยีการทำแผนที่โดยใช้ไลดาร์บนอากาศยานไร้คนขับชนิดหลายใบพัด (Mapping Technology Using LiDAR on UAV)

ภาพกิจกรรมการฝึกภาคสนาม โครงการการจัดหาเทคโนโลยีการทำแผ...

ประชุมหารือร่วมกับราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสว่าง จอมวุ...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดหาเทคโนโลยีการทำแผนที่โดยใช้ไลดาร์บนอากาศยานไร้คนขับชนิดหลายใบพัด

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 นางจันทรา งาเนียม ผู้อำนวย...

กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำนักสำรวจด้านวิศว...

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบพิสูจน์สิทธิครอบครองทำประโยชน์และแสวงหาราคาทดแทน เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายสว่าง จอมวุฒิ ผู้เช...

องค์ความรู้

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

Click

คู่มือการปฏิบัติงาน

Click

Unit School

Click

เอกสารประกอบการอบรม

Click

หน่วยงานภายในสำนัก

ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน

Click

ส่วนธรณีวิทยา

Click

ส่วนปฐพีกลศาสตร์

Click

ฝ่ายบริหารทั่วไป

Click

ส่วนวิศวกรรม

Click

ส่วนสำรวจกันเขตและประสานรังวัด

Click

ส่วนวิศวกรรมธรณี

Click

ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

Click