Document

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

ภารกิจของเรา

องค์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

สสธ. รณรงค์การแต่งกาย ตามนโยบายกรมชลประทาน

ติดตามสถานการณ์ โควิด19

Document

เนื่องด้วยสถานการณ์ การระบาดของไวรัสโควิค-19 สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน http://covid19.rid.go.th/

การปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ปลอดภัยจากโควิด-19

ส่วนเทคโนฯ
ร่วมใจ ห่างไกล
โควิด-19

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564

ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณี...

ประชุมคณะอนุกรรมการวางมาตรฐานชื่อภูมิศาสตร์แห่งชาติ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสว่าง จอมวุ...

ประชุมดำเนินการนำชี้ที่ดินที่ถูกเขตชลประทานให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระจากโครงการฝายหัวนา โดยการกำหนดรูปแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศ

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสว่าง จอมว...

ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล กรมชลประทาน ครั้งที่ 2/2565

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นางจันทรา งาเนีย...

ระบบฐานข้อมูล ภูมิสารสนเทศและแผนที่

กิจกรรมภายในส่วน

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564

ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณี...

งานพิธีรดน้ำขอพร นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. นางจันทรา งาเนี...

กิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่งสวัสดิการ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ณ Blu – O Rhythm & Bowl เอสพลานาด ชั้น 4 งามวงศ์วาน – แคราย จังหวัดนนทบุรี

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นางจันทรา ...

นำเสนอเทคโนโลยีสถานีอากาศยานไร้คนขับอัจฉริยะเพื่อการสำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศ จากบริษัท ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ ห้องประชุม The Smart Surveyor ชั้น 3 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นางจันท...

ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนโครงการ บริเวณโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง

วันที่ 21 - 30 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที่...

ประชุมดำเนินการนำชี้ที่ดินที่ถูกเขตชลประทานให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายสว่าง จอมว...

ปฏิบัติงานสำรวจทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศ บริเวณโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PR4

สำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศ บริเวณโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PR4

ปฎิบัติงาน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังชมภู ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 21-30 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที่จา...

ประชุมคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ครั้งที่ 4/2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสว่าง จอมวุ...

ประชุมคณะอนุกรรมการวางมาตรฐานชื่อภูมิศาสตร์แห่งชาติ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสว่าง จอมวุ...

สัมมนา “เทคโนโลยีกับการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อประกอบการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ”

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 นายสว่าง จอมวุฒิ ผู้เชี่ย...

รประชุมดำเนินการนำชี้ที่ดินที่ถูกเขตชลประทานให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระจากโครงการฝายราษีไศล เพื่อแก้ปัญหาในการรังวัดแปลงที่ดินไม่ได้

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 9.00 - 16.30 น. นายสว่าง ...

หน่วยงานภายในสำนัก

เชื่อมโยงลิงก์ภายในกรมชลประทาน