ประชุมส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564 นายสว่าง จอมวุฒิ ผู้เชี่ยว...

“การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในการสำรวจทำแผนที่เบื้องต้น” ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 นางจันทรา งาเนียม ผู้อำนวยกา...

ประชุมหารือร่วมกับราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสว่าง จอมวุ...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดหาเทคโนโลยีการทำแผนที่โดยใช้ไลดาร์บนอากาศยานไร้คนขับชนิดหลายใบพัด

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 นางจันทรา งาเนียม ผู้อำนวย...

กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำนักสำรวจด้านวิศว...

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบพิสูจน์สิทธิครอบครองทำประโยชน์และแสวงหาราคาทดแทน เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายสว่าง จอมวุฒิ ผู้เช...

นายสว่าง จอมวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย เข้าร่วมชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านในการใช้ภาพถ่ายทางอากาศมาช่วยแก้ปัญหาให้กับราษฎรที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยทรัพย์สิน

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 นายสว่าง จอมวุฒิ ผู้เชี่ยวชา...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 นางจันทรา งาเนียม ผู้อำนว...

ประมวลภาพการจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การผลิตแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานชลประทาน”

ประมวลภาพการจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลัก...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การผลิตแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานชลประทาน”

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นายประทีป ภ...

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบพิสูจน์สิทธิย้อนหลังและแสวงหาราคาค่าทดแทน โครงการฝายกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2562

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสว่าง จอมว...

ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นายสว่...

โครงการฝึกอบรมเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่และข้อมูลอุตุนิยมวิทยา” ถ่ายทอดความรู้ หลักการอ่านแผนที่ภูมิประเทศเบื้องต้น การใช้เครื่องมือและโปรแกรมสำเร็จรูปกับงานแผนที่ และเทคโนโลยีการสำรวจกับการผลิตแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ นางจันทรา งาเนียม ผู้อำนวยก...

งานสัมมนาเชิงวิชาด้านภูมิสารสนเทศ “TUC : Thai GIS User Conference ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๖๒” ภายใต้แนวคิด “Transforming Thailand with Geospatial Infrastructure”

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสว่าง จอมวุฒิ ผู้เชี่ยว...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การโค้ชสำหรับนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) รุ่นที่ ๑ ปี ๒๕๖๒” ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางนงเยาว์ รวยพงษ์ และนายปัณฑ...

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS2019)

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางมนัชญา สุขประเสริ...

โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “ทบทวนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และกิจกรรมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปีบัญชี ๒๕๖๑-๒๕๖๔”

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางจันทรา งาเนียม ผู้อำนว...

การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติด้านภูมิศาสตร์

วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ นายประทีป ภักดีรอด ผู้อำนวย...