กันยายน 2, 2020

งานสัมมนา “บทบาทภารกิจสายงานวิชาการกับงานชลประทาน”

สัมมนาสายงานวิชา ประจำปี พ.ศ. 2563 บทบาทภารกิจสายงานวิชาการกับงานชลประทาน

วันนี้ (29 สิงหาคม 2563) นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการจัดงานสัมมนาสายงานวิชาการ กรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2563 เรื่อง “บทบาทภารกิจสายงานวิชาการกับงานชลประทาน” โดยมี นายประทีป ภักดีรอด ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา นายวัชระ เสือดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักต่างๆ ภายในสายงานวิชาการเข้าร่วมสัมนา ณ โรงแรมปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โดยภายในงานสัมมนาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานด้านต่างๆ รวมถึงการจัดแสดงผลงานของแต่ละสำนัก ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานในสายงานวิชาการมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมชลประทานต่อไป