หมายถึง การสำรวจรังวัดพื้นผิวด้วยเครื่องสแกนเลเซอร์ 3 มิติ (3D Laser Scanner) หรือ เครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน (Terrestrial Laser Scanner)  โดยวิธีการรังวัดด้วยแสงเลเซอร์ เครื่องสแกนยิงเลเซอร์ออกไปกระทบกับพื้นผิวหรือวัตถุ แล้วสะท้อนกลับมา เครื่องจะทำการวัดระยะเวลาในการเดินทางของเลเซอร์ ข้อมูลที่ได้จะอยู่ในลักษณะของ Point Cloud Data ที่มีค่าพิกัดจุดหรือตำแหน่ง 3 มิติ (X, Y, Z) จำนวนมากที่มีความถูกต้องสูง มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 4 mm. โดยสามารถวัดระยะ แสดงค่าความสูงและตำแหน่งพิกัดได้แบบ Real Time แสดงผลเป็นลักษณะภูมิประเทศ 3 มิติ หรือเส้นชั้นความสูง รวมทั้งสามารถแปลงรูปแบบไฟล์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆ ได้ สำหรับการผลิตแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วนต่างๆ ได้

โครงการเขื่อนลำแชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช