นายสว่าง จอมวุฒิ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย