หมายถึง แผนที่ที่ได้มาจากผลการวิเคราะห์จำแนกอ่านแปลตีความ และสำรวจตรวจสอบพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินภาคสนาม ซึ่งข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องนำมาประกอบระวางเป็นแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินบนมาตราส่วนขนาดต่างๆ ได้แก่ แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขมาตราส่วน 1 : 4,000 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาพดาวเทียมมาตราส่วน 1 : 4,000 และแผนที่การใช้