หมายถึง แผนที่แสดงขนาด รูปร่าง ความสูงต่ำ และการวางตัวของลักษณะภูมิประเทศ ตลอดจนสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (Digital file) โดยสามารถเรียกแสดงผลในรูปแบบต่างๆ เช่น หน้าจอคอมพิวเตอร์  หรือพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ลงบนกระดาษตามมาตราส่วนที่ต้องการ ได้แก่ แผนที่ภูมิประเทศเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 10,000 ที่ประกอบไปด้วย รายละเอียดทางดิ่งที่แสดงความสูงต่ำของพื้นผิวโลก ได้แก่ เส้นชั้นความสูง (Contour line) จุดระดับความสูง (Spot Height) รายละเอียดทางราบที่แสดงลักษณะภูมิประเทศซึ่งปรากฏบนพื้นผิวโลก เช่น ถนน เสาไฟ ต้นไม้ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เป็นต้น