ธันวาคม 14, 2020

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดหาเทคโนโลยีการทำแผนที่โดยใช้ไลดาร์บนอากาศยานไร้คนขับชนิดหลายใบพัด

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 นางจันทรา งาเนียม ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดหาเทคโนโลยีการทำแผนที่โดยใช้ไลดาร์บนอากาศยานไร้คนขับชนิดหลายใบพัด (Mapping Technology Using LiDAR on UAV) และได้รับเกียรติจากนายประทีป ภักดีรอด ที่ปรึกษาด้านพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาเข้าร่วมพิธีเปิด โดยมีบุคลากรส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อากาศยานไร้คนขับชนิดหลายใบพัดติดตั้งอุปกรณ์ไลดาร์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ กำหนดการฝึกอบรม 14-19 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม The Smart Surveyor ชั้น 3 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ และฝึกปฏิบัติภาคสนามพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา