ประชุมหารือร่วมกับราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสว่าง จอมวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการรังวัดแปลงที่ดินที่ถูกน้ำท่วม บริเวณหัวงานโครงการฯ ตำบลหนองแก้ว และบริเวณหนองจระเข้ ตำบลโนนสัง จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้ใช้วิธีการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ (ตามมติคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯ) และนำเสนอแผนที่แสดงรายละเอียดรูปแปลงที่ดินของราษฎรแต่ละราย ผลปรากฎว่าราษฎรมีความพึงพอใจในผลการแก้ไขปัญหาและเห็นชอบร่วมกัน ให้นำผลการอ่านแปลภาพถ่ายดังกล่าวเสนอคณะทำงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ