กุมภาพันธ์ 24, 2020

กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยนำอากาศยายไร้คนขับบินสำรวจบริเวณพื้นที่เป้าหมาย อ.ปักธงชัย อ.เนินสูง จ.นครราชสีมา ร่วมกับผู้นำชุมชน ชาวบ้าน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน โดยใช้หลักธรรมชาติร่วมกับเครื่องมือทางเทคโนโลยี (โดรน) ซึ่งดำเนินโครงการโดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กรมกิจการพลเรือนทหารบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง