แผนที่แบบผสมภาพถ่ายทางอากาศ

หมายถึง แผนที่ที่ได้จากการซ้อนทับภาพออร์โธ อันได้แก่ ภาพออร์โธสีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาพถ่ายทางอากาศที่สแกนจากฟิล์มไดอะโพสิทีฟ ขนาด 9 นิ้ว x 9 นิ้ว และภาพออร์โธจากภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข (DMC) กับชั้นข้อมูลเส้นชั้นความสูง ชั้นข้อมูลจุดระดับความสูง ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และชั้นข้อมูลรายละเอียดนามศัพท์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในลักษณะเช่นเดียวกับแผนที่ภาพออร์โธจากภาพถ่ายทางอากาศทั่วไป หรือแผนที่ภาพออร์โธจากภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข (DMC)  โดยสามารถพิมพ์ลงบนกระดาษตามมาตราส่วนที่ต้องการได้ ได้แก่ แผนที่แบบผสมจากภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1 : 4,000

แผนที่แบบผสมภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ

หมายถึง แผนที่ที่ได้จากการซ้อนทับภาพออร์โธจาก UAV กับผลลัพธ์จากการประมวลผลภาพออร์โธ UAV ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเส้นชั้นความสูง ข้อมูลจุดระดับความสูง ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และข้อมูลรายละเอียดนามศัพท์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในลักษณะเช่นเดียวกับแผนที่ภาพออร์โธจากภาพ UAV และสามารถพิมพ์ลงบนกระดาษตามมาตราส่วนที่ต้องการได้ ได้แก่ แผนที่แบบผสมจากอากาศยานไร้นักบิน มาตราส่วน 1 : 4,000 หรือมาตราส่วนที่ใหญ่กว่า

แผนที่แบบผสมภาพดาวเทียม

หมายถึง แผนที่ที่ได้จากการซ้อนทับภาพออร์โธจากภาพดาวเทียม กับชั้นข้อมูลเส้นชั้นความสูง ชั้นข้อมูลจุดระดับความสูง ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และชั้นข้อมูลรายละเอียดนามศัพท์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในลักษณะเช่นเดียวกับแผนที่ภาพออร์โธจากภาพดาวเทียม และสามารถพิมพ์ลงบนกระดาษตามมาตราส่วนที่ต้องการได้ ได้แก่ แผนที่แบบผสมจากภาพดาวเทียม มาตราส่วน 1 : 4,000