แผนที่ภาพออร์โธภาพถ่ายทางอากาศ

                    หมายถึง แผนที่ที่ผลิตจากข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศที่สแกนจากฟิล์มไดอะโพสิทีฟ ขนาด 9 นิ้ว x 9 นิ้ว หรือ ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข (Digital Mapping Camera : DMC) ที่ผ่านกระบวนการสำรวจรังวัดด้วยภาพถ่ายทางอากาศ (Photogrammetry) ด้วยการปรับแก้ภาพถ่ายแบบออร์โธ (Orthorectification) ซึ่งเป็นการการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนทางตำแหน่งอันเนื่องมาจากความสูงต่ำของภูมิประเทศ (Relief Displacement) และการเอียงของกล้องบันทึกข้อมูล (Tilt Displacement) โดยใช้ข้อมูลความสูงต่ำของภูมิประเทศในการปรับแก้เปลี่ยนตำแหน่ง  และอ้างอิงระบบพิกัดกริดของแผนที่โลก (Universal Transverse Mercator : UTM) ที่ทำให้ตำแหน่ง ขนาด รูปร่างของวัตถุ และภูมิประเทศที่ปรากฏบนภาพที่ปรับแก้แล้ว มีความถูกต้อง สามารถวัดตำแหน่งระยะทางที่แท้จริงได้ นำมาใช้ประโยชน์ในลักษณะแผนที่ภาพที่ในรูปแบบแผนที่ดิจิทัล (Digital Orthophoto Map) และสามารถพิมพ์ลงบนกระดาษตามมาตราส่วนที่ต้องการได้ ได้แก่ แผนที่ภาพออร์โธจากภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข มาตราส่วน   1 : 4,000

แผนที่ภาพออร์โธอากาศยานไร้คนขับ

                 หมายความว่า แผนที่ที่ผลิตจากภาพถ่ายทางอากาศที่ได้จากอากาศยานไร้นักบิน (Unmanned Aerial Vehicles : UAV) ที่ผ่านกระบวนการสำรวจรังวัดด้วยภาพถ่ายทางอากาศ (Photogrammetry) ด้วยการปรับแก้ภาพถ่ายแบบออร์โธ (Orthorectification) ซึ่งเป็นการการปรับแก้ความผิดเพี้ยนทางตำแหน่งอันเนื่องมาจากความสูงต่ำของภูมิประเทศ (Relief Displacement) และการเอียงของกล้องบันทึกข้อมูล (Tilt Displacement) โดยใช้ข้อมูลความสูงต่ำของภูมิประเทศในการปรับแก้เปลี่ยนตำแหน่ง  และอ้างอิงระบบพิกัดกริดของแผนที่โลก (Universal Transverse Mercator : UTM) ที่ทำให้ตำแหน่ง ขนาด รูปร่างของวัตถุ และภูมิประเทศที่ปรากฏบนภาพที่ปรับแก้แล้ว มีความถูกต้อง สามารถวัดตำแหน่งระยะทางที่แท้จริงได้ นำมาใช้ประโยชน์ในลักษณะแผนที่ภาพที่ในรูปแบบแผนที่ดิจิทัล (Digital Orthophoto Map) และด้วยความสามารถในการบินแบบอัตโนมัติ ทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลภาพถ่ายที่มีคุณภาพสูงในระยะเวลาอันสั้น สามารถพิมพ์ลงบนกระดาษตามมาตราส่วนที่ต้องการได้ ได้แก่ แผนที่ภาพออร์โธจากอากาศยานไร้นักบิน มาตราส่วน 1 : 4,000 หรือมาตราส่วนที่ใหญ่กว่า   

แผนที่ภาพออร์โธภาพดาวเทียม

                    หมายถึง แผนที่ที่มาจากภาพดาวเทียมที่มีรายละเอียดจุดภาพไม่เกิน 1 เมตร และผ่านกระบวนการสำรวจรังวัดด้วยภาพถ่ายทางอากาศ (Photogrammetry) ด้วยการปรับแก้แบบออร์โธ (Orthorectification) ซึ่งเป็นการการปรับแก้ความผิดเพี้ยนทางตำแหน่งอันเนื่องมาจากความสูงต่ำของภูมิประเทศ (Relief Displacement) และการเอียงของกล้องบันทึกข้อมูล (Tilt Displacement) โดยใช้ข้อมูลความสูงต่ำของภูมิประเทศในการปรับแก้เปลี่ยนตำแหน่ง  และอ้างอิงระบบพิกัดกริดของแผนที่โลก (Universal Transverse Mercator : UTM) ที่ทำให้ตำแหน่ง ขนาด รูปร่างของวัตถุ และภูมิประเทศที่ปรากฏบนภาพที่ปรับแก้แล้ว มีความถูกต้อง สามารถวัดตำแหน่งระยะทางที่แท้จริงได้ นำมาใช้ประโยชน์ในลักษณะแผนที่ภาพที่ในรูปแบบแผนที่ดิจิทัล (Digital Orthophoto Map) และสามารถพิมพ์ลงบนกระดาษตามมาตราส่วนที่ต้องการได้ ได้แก่ แผนที่ภาพออร์โธจากภาพดาวเทียม มาตราส่วน 1 : 4,000