ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมร่วมระหว่างกรมที่ดินกับกรมชลประทาน เรื่องการรังวัดที่ดินเพื่อการชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายการุณ แปลง…

ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณครั้งที่๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วันนี้ (9 มีนาคม 2564) เวลา 13.30 น. นายการุณ แปลงรัตน์…

ประชุมสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ครั้งที่๑/๒๕๖๔

วันนี้(8 มีนาคม 2564) เวลา 14.30 น. นายการุณ แปลงรัตน์ …

โครงการฝึกอบรม ระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ๓/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ 21 – 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องหิรัญณิการ์ ชั้น…

กิจกรรม

กระบวนการทำงาน

คลิก

หน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจ

คลิก

โครงการฝึกอบรมส่วนสำรวจกันเขตฯ

คลิก

ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน

คลิก

คลังความรู้

คลิก

Unit School

คลิก

องค์ความรู้และนวัตกรรม

คลิก

ดูทั้งหมด

หน่วยงานภายใน

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิก

ส่วนวิศวกรรม

คลิก

ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาพพื้นดิน

คลิก

ส่วนสำรวจกันเขตและประสานรังวัด

คลิก

ส่วนธรณีวิทยา

คลิก

ส่วนวิศวกรรมธรณี

คลิก

ฝ่ายบริหารทั่วไป

คลิก

ส่วนปฐพีกลศาสตร์

คลิก
240_F_197699822_ACGMxoNSufyY9aDfzHObK98VVSgzA3zA