นายสานิตย์ ศรีเนตร

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด

นายวริษฐ์ ทองจุไร

หัวหน้าฝ่ายประสานงานรังวัดที่ดิน

นายสมชาย อินเหยี่ยว

หัวหน้าฝ่ายสำรวจกันเขตที่2

นางสมศรี สุดสายบัว

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายปรีชา เสาร์เขียว

หัวหน้าฝ่ายสำรวจกันเขตที่3

นายกิตติพันธ์ พีรธนธรณ์

หัวหน้าฝ่ายสำรวจกันเขตที่1

นายประทุม แต้มแก้ว

หัวหน้าฝ่ายสำรวจกันเขตที่4