Address: สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน สามเสน ชั้น ๒ เลขที่ ๘๑๑ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

Phone: ๐-๒๒๔๓-๖๙๐๕ ต่อ ๒๗๑๑, ๒๒๕๖, ๒๖๐๐ โทร. ๐-๒๖๖๙-๑๒๙๘