ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณครั้งที่๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วันนี้ (9 มีนาคม 2564) เวลา 13.30 น. นายการุณ แปลงรัตน์…

ประชุมสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ครั้งที่๑/๒๕๖๔

วันนี้(8 มีนาคม 2564) เวลา 14.30 น. นายการุณ แปลงรัตน์ …

โครงการฝึกอบรม ระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ๓/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ 21 – 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องหิรัญณิการ์ ชั้น…

ประชุมกรมชลประทานกรมที่ดิน ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30น.-16.30น. ณ ห้องป…

ประชุมแผนบริหารความต่อเนื่อง(Business Continuity Plan : BCP) ของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายนฤชา แสงทอง ผู้เ…

ประชุมผ่านระบบ Web Conference ร่วมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ COVID-19

วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร…

โครงการฝึกอบรมกฏหมาย รุ่นที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 16 – 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมโมราจ อำ…

โครงการฝึกอบรม RTK ครั้งที่ ๑-๖๓

เมื่อวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมโมราจ …

ระชุมมอบนโยบายและแผนการดำเนินงานค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. …

นายสานิตย์ ศรีเนตร เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด (ผสร.สธ.)

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. นายสานิตย์ ศรีเนต…