ข้าราชการ

นายวรวุฒิ อุตสาหพานิช

ผู้อำนวยการส่วนปฐพีกลศาสตร์

นายชาญชัย ศรีสุธรรม

วป.สธ. (วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ)

นายอนันต์ กันทะปิก

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายศิริพงษ์ นนทกา

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายอานันท์ ยานารมย์

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายจุฑาภัทร โสภณรัตนกุล

ปก1.สธ. (นายช่างโยธาอวุโส)

นายกิตติภน แก้วระวัง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายวินัย จำปาทอง

ปก2.สธ (นายช่างโยธาอวุโส)

นายชลยุทธ จันทร์ผลหอม

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายณพงศ์ สมบูรณ์พันธ์

คป.สธ. (นางช่างเครื่องกลชำนาญงาน)

นายชอบ แสงสว่าง

นางช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายเติมฤทธิ์ แซ่หลี

นางช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

นายวุฒิพงษ์ ภูก๊ก

นางช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

นายวัชรินทร์ เผือกทองภูมิ

นางช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

พนักงานราชการ

นายณัฐพล คำแก่น

นายช่างโยธา

นายณัฐพงศ์ แสนพิศาล

นายช่างโยธา

นายกฤษดา ศรีสังข์

นายช่างโยธา

นางสาวอรวรรณ สิงข์ชู

นายช่างโยธา

นายชัยกร โพธิ์กัด

นายช่างโยธา

นายสง่า รองสนาม

พนักงานธุรการ

ลูกจ้างประจำ

นายศิลายุทธ ช่างเพียร

ช่างก่อสร้าง ช.3

นายธนกฤต วัฒนโชคสิริกุล

ช่างก่อสร้าง ช.3

นายชูเดช ไตรมาตร์

พนักงานขับรถ

นายสมชาย จุ้ยประเสริฐ

พนักงานขับรถ

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวรัชนี สุขมณี

ธุรการ

นางสาวชนากานต์ แสนเสน

ธุรการ

นางสาวรัฎชริฏา จันทร์ธิมา

ธุรการ