logo117ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์

นวัตกรรมสำนักสำรวจฯ ช่วยเหลือพิบัติภัยน้ำท่วมน้ำแล้ง

สสธ. ให้สัมภาษณ์ ช่อง 11 สกู๊ปพิเศษ “นวัตกรรมสำนักสำรวจ…

เตรียมความพร้อมจัดแสดงนิทรรศการ สำนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 นายประทีป ภักดีรอด นำ…

พิธีสวดพระอภิธรรม พลเอก เปรม ตินสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562 ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยกา…

ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ครั้งที่11/2562

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. นายประที…

ลิ้งค์บริการ

คลังความรู้

คลิก

ข่าวสารและภาพกิจกรรม

คลิก

คู่มือการปฏิบัติงาน

คลิก

บริการข้อมูล

คลิก

Unit School

คลิก

องค์ความรู้และนวัตกรรม

คลิก

รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน

คลิก

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด

 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข1430/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน (ลว.28 ก.ย. 61)

 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข1214/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยเขื่อน คณะทำงานวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน และคณะทำงานตรวจและประเมินความปลอดภัยเขื่อน

 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1094/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1688/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อมงานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายการพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน 

 คำสั่งที่ ๓๕/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานย่อยการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติงานของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

 คำสั่งที่ ๓๔/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติงานของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (เบื้องต้น)

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์ สสธ 2559

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทีมงานจัดการความรู้ สสธ 2559

หน่วยงานภายในสำนักฯ

ส่วนวิศวกรรม

คลิก

ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน

คลิก

ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

คลิก

ส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด

คลิก

ส่วนธรณีวิทยา

คลิก

ส่วนวิศวกรรมธรณี

คลิก

ส่วนปฐพีกลศาสตร์

คลิก

ฝ่ายบริหารทั่วไป

คลิก