logo117ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ครั้งที่ 2/2562

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายประทีป ภ…

การประชุมร่วมกันระหว่างกรมชลประทานกับกรมที่ดิน เรื่องการรังวัดที่ดินเพื่อการชลประทานปีงบประมาณพ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นายประ…

การประชุมคณะทำงานจัดทำและปรับปรุงอัตราราคางานต่อหน่วย (Unit Cost) ของงานสำรวจภูมิประเทศ ครั้งที่ 2/2562

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายประ…

ประชุมเตรียมความพร้อมภารกิจการสำรวจเพื่อจัดทำแก้มลิง และอาคารประกอบในพื้นที่อุทกภัย

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายประทีป…

ลิ้งค์บริการ

คลังความรู้

คลิก

ข่าวสารและภาพกิจกรรม

คลิก

คู่มือการปฏิบัติงาน

คลิก

บริการข้อมูล

คลิก

Unit School

คลิก

องค์ความรู้และนวัตกรรม

คลิก

รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน

คลิก

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด

 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข1430/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน (ลว.28 ก.ย. 61)

 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข1214/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยเขื่อน คณะทำงานวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน และคณะทำงานตรวจและประเมินความปลอดภัยเขื่อน

 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1094/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1688/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อมงานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายการพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน 

 คำสั่งที่ ๓๕/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานย่อยการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติงานของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

 คำสั่งที่ ๓๔/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติงานของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (เบื้องต้น)

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์ สสธ 2559

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทีมงานจัดการความรู้ สสธ 2559

หน่วยงานภายในสำนักฯ

ส่วนวิศวกรรม

คลิก

ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน

คลิก

ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

คลิก

ส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด

คลิก

ส่วนธรณีวิทยา

คลิก

ส่วนวิศวกรรมธรณี

คลิก

ส่วนปฐพีกลศาสตร์

คลิก

ฝ่ายบริหารทั่วไป

คลิก