การเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายการุณ แปลงร…

ประชุมรับฟังรายงานการปฏิบัติงาน โครงสร้าง และหน้าที่ ของส่วนธรณีวิทยา ส่วนวิศวกรรมธรณี และส่วนปฐพีกลศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. นายการุณ แป…

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Specification) ของเครื่องมือสำรวจหาค่าพิกัด และระดับด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS RTK พร้อมอุปกรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายขจร ใบพล…

ประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง และโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายการุณ แปลงรัต…

การประชุมเพื่อติดตามแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ผ่านระบบVideo Conference

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายการุณ แปลง…

ประชุมผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ COVID-19

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายประพิศ จันท…

ผส.สธ.แสดงความยินดีกับผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยกา…

ผส.สธ.แสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านวางแผนและโครงการ)

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยกา…

ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายการุณ แปล…

ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด และวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณครั้งที่4/64

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายการุณ แปลงรัตน…