ผบท

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ VDO Conference

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายการุณ แปลงรัต…

ประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Specification) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับระบบรังวัดและประมวลผลภาพถ่ายเชิงเลข (Digital Image Processing and Photogrammetry System)

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายการุณ แปล…

ต้อนรับและให้โอวาทข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายการุณ แปล…

หนังสือราชการ

เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร

คลืก

ภาพกิจกรรม

คลิก

คู่มือการปฏิบัติงาน

คลิก

จองห้องประชุม

คลิก

ลิ้งค์ภายนอก