นายกัมปนาท ขวัญศิริกุล

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมธรณี

นายอุทัย หงษ์ใจสี

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมธรณีที่ 1

นายพิณญาณ์ หลาวทอง

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมธรณีที่ 2

นางสาวรุจรินทร์ ธุรารัตน์

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมธรณีที่ 3

นายธวัชชัย บรรเทา

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมธรณีที่ 4

นางสาวสุทธาสินี เปรมทอง

นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

นายพิทักษ์ รักสัตย์

นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

นายวัชรพล นิตสูงเนิน

นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

นางสาวกาญจนา กัณหะยูวะ

นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

นายสุเมธ อินทร์ไชย

นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

นางสาวปรีดานันต์ มณีวงศ์

นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

นางสาวอ้อมใจ ชูช่วย

นายช่างโยธา

นายภายุฬ์ นนทะแสน

นายช่างโยธา

นายวสุวิชชา ชูรัตน์

นักธรณีวิทยา

นางสาววิราวรรณ แก้วใส

นักจัดการงานทั่วไป

นายสุรชัย ชัยวังราช

นายช่างโยธา