ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

ประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยสถานการณ์ การระบาดของไวรัสโควิค-19 สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน http://covid19.rid.go.th/

การปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ปลอดภัยจากโควิด-19

ส่วนเทคโนฯ
ร่วมใจ ห่างไกล
โควิด-19

(HONESTY) ซื่อสัตย์ เสมอภาค มีคุณธรรม โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
วัฒนธรรมองค์กรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (HOPE)

O (Ownership) รับผิดชอบร่วมกัน มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีมเดียวกัน มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

นายสว่าง จอมวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย เข้าร่วมประชุมหารือโครงการภายใต้ความร่วมมือไทย-ไต้หวัน ร่วมกับคณะทำงานฝ่ายไต้หวัน ผ่านระบบ VDO Conference

ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย เข้าร่วมประชุมเตรียมการคณะทำงานฝ่ายไทยสำหรับการประชุมหารือโครงการภายใต้ความร่วมมือไทย-ไต้หวัน ผ่านระบบ VDO Conference

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมชูชาติ กำภู

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 นายสว่าง จอมวุฒิ ผู้เชี่ยว...

ขอแสดงความยินดีกับ นายการุณ แปลงรัตน์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

เช้าวันนี้ (4 มีนาคม 2564) ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ นำ...

ดูทั้งหมด

ระบบฐานข้อมูล ภูมิสารสนเทศและแผนที่

ภารกิจของเรา

กิจกรรมภายในส่วน

เชี่ยวชาญด้านสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร.สุทัศน์ สุรวานิช และให้คำแนะนำแก่นักศึกษาฝึกงาน คณะนวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 4 ราย

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสว่าง จอมวุ...

กิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ ประจำปี2564

วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยก...

ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศด้วยกลุ่มคอมพิวเตอร์ (Cluster Processing)

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีภู...

“การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในการสำรวจทำแผนที่เบื้องต้น” ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 นางจันทรา งาเนียม ผู้อำนวยกา...

ปฏิบัติงานสำรวจสภาพพื้นที่และบินถ่ายภาพทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV)​ ร่วมกับคณะอนุกรรมการอ่าน แปล ตีความ วิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ

นที่ 6-7 กรกฎาคม 2564 นายสว่าง จอมวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้าน...

ปฏิบัติงานสำรวจจำแนกรายละเอียดนามศัพท์และตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศบริเวณโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายหน้าฝายวังยาง

วันที่ 5-11 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที่จาก...

ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนโครงการ บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะเดา

วันที่ 23-30 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที่จา...

ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงการอ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จื่อ(ลำกระจวน) ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 22-30 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที่จา...

ประชุมส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564 นายสว่าง จอมวุฒิ ผู้เชี่ยว...

“การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในการสำรวจทำแผนที่เบื้องต้น” ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 นางจันทรา งาเนียม ผู้อำนวยกา...

ประชุมหารือร่วมกับราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสว่าง จอมวุ...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดหาเทคโนโลยีการทำแผนที่โดยใช้ไลดาร์บนอากาศยานไร้คนขับชนิดหลายใบพัด

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 นางจันทรา งาเนียม ผู้อำนวย...

องค์ความรู้

หน่วยงานภายในสำนัก

เชื่อมโยงลิงก์ภายในกรมชลประทาน