Address: ส่วนปฐพีกลศาสตร์ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน สามเสน อาคารวิชาการ 14ชั้น ชั้น 5 เลขที่ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Phone: 0-2669-3564 ต่อ 2544