วิสัยทัศน์

พันธกิจ

  1. ให้บริการงานสำรวจทางวิศวกรรมและวิทยาการธรณีในงานพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
  2. เป็นศูนย์รวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านงานสำรวจทางวิศวกรรมและวิทยาการธรณีที่ทันสมัยพร้อมให้บริการอย่างมีคุณภาพ
  3. พัฒนานวัตกรรมด้านงานสำรวจทางวิศวกรรมและวิทยาการธรณีอย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
  4. เป็นหน่วยงานเครือข่ายด้านงานสำรวจทางวิศวกรรมและวิทยาการธรณีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

กลยุทธ์หลัก

  1. การพัฒนางานสำรวจทางวิศวกรรมและวิทยาการธรณีให้มีประสิทธิภาพ (ถูกต้อง ครบครัน ทันเวลา)
  2. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศด้านงานสำรวจทางวิศวกรรมและวิทยาการธรณีที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล
  3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านงานสำรวจทางวิศวกรรมและวิทยาการธรณีอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และเกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
  4. การยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานตามแนวทางราชการ 4.0 เพื่อเป็นองค์กรอัจฉริยะ

ค่านิยมองค์กร

ฟฟฟSmart Surveyor : Service ⇒ Standard ⇒ success