•  ผู้อำนวยการสำนักฯ 0 2243 6913
  •  ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2241 5053 , 0 2243 6927
  •  ส่วนวิศวกรรม 0 2241 5135
  •  ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน 0 2669 5022
  •  ส่วนเทคโนโลยีภูมิสานสนเทศ 0 2667 0977 , 0 2669 3586
  •  ส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด 0 2243 6905 , 0 2669 1298
  •  ส่วนธรณีวิทยา 0 2241 7558 , 0 2243 7874
  •  ส่วนวิศวกรรมธรณี 0 2243 6961
  •  ส่วนปฐพีกลศาสตร์ 0 2669 3564