previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมการแก้ไขปัญหางานก่อสร้าง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ VDO Conference

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายการุณ แปลง…

ประชุมติดตามการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการเตรียมความพร้อมสำหรับการชี้แจงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Zoom

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายการุณ แปลง…

ผส.สธ. ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ 14th THAICID National e-Symposium ผ่านระบบ Zoom

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายการุณ แปลง…

ประชุมเตรียมความพร้อมงบประมาณค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา โครงการอุโมงค์ผันน้ำยวม-ภูมิพล จังหวัดแม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่-ตาก ผ่านระบบ Zoom

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายการุณ แ…

ลิ้งค์บริการ

หนังสือราชการ

หน่วยงานภายในสำนักฯ

ส่วนวิศวกรรม

คลิก

ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน

คลิก

ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

คลิก

ส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด

คลิก

ส่วนธรณีวิทยา

คลิก

ส่วนวิศวกรรมธรณี

คลิก

ส่วนปฐพีกลศาสตร์

คลิก

ฝ่ายบริหารทั่วไป

คลิก