ค้นหา : [ivory-search id=”3634″ title=”all”]

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี (สสธ 1464 ลว.21 ก.พ. 2562)

คำสั่งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่๑๑๗ ที่๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ ๑๑๗ ปี กรมชลประทาน (สสธ 1099 ลว.06 ก.พ. 2562)

คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน (สสธ 992 ลว.04 ก.พ. 2562)

แจ้งข้อมูลขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (สสธ 918 ลว.31 ม.ค. 2562)

แจ้งข้อมูลขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (สสธ 906 ลว.31 ม.ค. 2562)

แจ้งข้อมูลขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (สสธ 900 ลว.31 ม.ค. 2562)

แจ้งข้อมูลขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี พ.ศ.2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (สสธ 827 ลว.29 ม.ค. 2562)

ขอแจ้งรายชื่อคณะทำงานพิจารณารายละเอียดด้านเทคนิคและรายละเอียดด้านการออกแบบการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ประตูระบายน้ำ และท้ายเขื่อนชลประทาน (สสธ 672 ลว.23 ม.ค. 2562)

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่5)พ.ศ.2561 (สสธ 47 ลว.03 ม.ค. 2562)

ขอเชิญร่วมปฏิบัติจิตตภาวนา ปีพ.ศ.2562 (สสธ 9723 ลว.28 ธ.ค. 2561)

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ (สสธ 9707 ลว.28 ธ.ค. 2561)

ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (สสธ 9515 ลว.19 ธ.ค. 2561)

ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (สสธ 9514 ลว.19 ธ.ค. 2561)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (สสธ 2863 ลว.26 พ.ย. 2561)

รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ตำรงตำแหน่งนายช่างสำรวจอาวุโส และนายช่างโยธาอาวุโส (ฝบท.สธ. 290/2561  ลว. 14 พ.ย. 2561) 

-เอกสารแนบ 1

-เอกสารแนบ 2

คำสั่งกรมชลประทานที่ 138/2561 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 (สสธ 8348 ลว.7 พ.ย. 2561)

เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกำกับดูแลงานที่ปรึกษาด้านวิชาการ โครงการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาโครงการชลประทานและการบริหารน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทย และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP : Gross Domestic Product) สูงสุด (สสธ 8307 ลว.6 พ.ย. 2561)  

คำสั่งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้อำนวยการโครงการ” (สสธ 8262 ลว.5 พ.ย. 2561) 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สสธ 8135 ลว.31 ต.ค. 2561) 

ค่าคะแนนการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบติดตาม Online กองแผนงาน) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สสธ 8106 ลว.30 ต.ค. 2561) 

ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ (สสธ 7877 ลว.17 ต.ค. 2561)

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองหน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา (สสธ 7846 ลว.16 ต.ค. 2561)

แนวทางการขับเคลื่อนคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ กรมชลประทาน (สสธ 7857 ลว.16 ต.ค. 2561)

แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมชลประทาน (สสธ 7363 ลว.24 ก.ย. 2561)

ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง ขั้นตอนทางเดินเอกสารและการปฏิบัติงานตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (สสธ 5477 ลว.17 ก.ค. 2561)

หนังสือเวียนเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

แนวทางการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ (สสธ 5342 ลว.12 ก.ค. 2561)

คู่มือการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของส่วนบริหารสินทรัพย์ กองพัสดุ (สสธ 5336 ลว.11 ก.ค. 2561)

ขอแจ้งเวียนสรุปสาระสำคัญและแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (สสธ 5144 ลว.04 ก.ค. 2561)

หนังสือเวียนเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

สรุปผลการเบิกจ่ายระดับโครงการที่เบิกจ่ายต่ำสุด-สูงสุด ๓๐ อันดับ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑ (งบ พ.ร.บ.) (สสธ 4968 ลว.28 มิ.ย. 2561)

ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญา (สสธ 4915 ลว.27 มิ.ย. 2561)

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (สสธ 4843 ลว.22 มิ.ย. 2561)

ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (สสธ 4823 ลว.22 มิ.ย. 2561)

รายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (สสธ 4782 ลว.20 มิ.ย. 2561)

ขอเชิญส่งข้าราชการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการระดับสูงระหว่างไทยและสิงคโปร์ (Singapore – Thailand Senior Officials Development Programme) รุ่นที่1 (สสธ 4757 ลว.20 มิ.ย. 2561)

แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรายหรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย (สสธ 4681 ลว.15 มิ.ย. 2561)

สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. (สสธ 4667 ลว.15 มิ.ย. 2561)

อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของกรมชลประทาน (เพิ่มเติม) (สสธ 4655 ลว.15 มิ.ย. 2561)

ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “‘งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (สสธ 4639 ลว.14 มิ.ย. 2561)

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค (สสธ 4628 ลว.14 มิ.ย. 2561)

แนวทางปฏิบัติการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (สสธ 4521 ลว.08 มิ.ย. 2561)

รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฎิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 (สสธ 4509 ลว.08 มิ.ย. 2561)

การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (สสธ 4466 ลว.07 มิ.ย. 2561)

แก้ไขคำสั่งกรมชลประทานที่ ๑๙๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (สสธ 4298 ลว.04 มิ.ย. 2561)

รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ ๘ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (สสธ 4297 ลว.04 มิ.ย. 2561)

แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท๒ (สสธ 4295 ลว.04 มิ.ย. 2561)

หนังสือเวียนเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่1 (สสธ 4122 ลว.25 พ.ค. 2561)

การดำเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอก (สสธ 4194 ลว.30 พ.ค. 2561)

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่9) พ.ศ.2561 (สสธ 4164 ลว.28 พ.ค. 2561)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (สสธ 4138 ลว.28 พ.ค. 2561)

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ79 (หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 217 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561) (สสธ 4017 ลว.23 พ.ค. 2561)

การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ด้านสุขอนามัย และด้านการศึกษา (เพิ่มเติม) และการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ด้านสื่อมวลชน และด้านสุขอนามัย (เพิ่มเติม) (สสธ 3955 ลว.21 พ.ค. 2561)

ขอส่งบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 (สสธ 3796 ลว.15 พ.ค. 2561)

ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (สสธ 3785 ลว.15 พ.ค. 2561)

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (สสธ 3654 ลว.10 พ.ค. 2561)

การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (สสธ 3622 ลว.08 พ.ค. 2561)

เอกสารประกอบในการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์ (สสธ 3611 ลว.08 พ.ค. 2561)

หนังสือเวียนเดือน เมษายน ๒๕๖๑

ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ ๔ ฉบับที่ ๘๕ ปีที่๘ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ (สสธ 3204 ลว.24 เม.ย. 2561)

ค่าคะแนนการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบติดตาม Online กองแผนงาน) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (สสธ 3179 ลว.24 เม.ย. 2561)

บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2561) (สสธ 3007 ลว.17 เม.ย. 2561)

การแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (สสธ 2960 ลว.10 เม.ย. 2561)

ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด (สสธ 2944 ลว.10 เม.ย. 2561)

รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สสธ 2943 ลว.10 เม.ย. 2561)

หนังสือรายงานผลงานโครงการวิจัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ฉบับย่อ) (สสธ 2812 ลว.9 เม.ย. 2561)

หนังสือเวียนเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

คะแนนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง (สสธ 2345 ลว.22 มี.ค. 2561)

สรุปข้อสั่งการประชุมคณะกรรมการและเลขาคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่๓/๒๕๖๑ (สสธ 1863 ลว.07 มี.ค. 2561)

หนังสือเวียนเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ส่งข้อมูลกรมชลประทานเพื่อใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (สสธ 1476 ลว.22 ก.พ. 2561)

หนังสือเวียนเดือน มกราคม ๒๕๖๑

รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ (สสธ 427 ลว.18 ม.ค. 2561)

ขอเชิญนำผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)” (สสธ 415 ลว.18 ม.ค. 2561)

แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ (สสธ 411 ลว.17 ม.ค. 2561)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของคณะกรรมาธิการ (สสธ 397 ลว.17 ม.ค. 2561)

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีคณะรัฐมนตรีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทย และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา178 (สสธ 396 ลว.17 ม.ค. 2561)

ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2558 และ 2559 (สสธ 324 ลว.15 ม.ค. 2561)

ขอส่งแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ฉบับที่5 (พ.ศ.2561 – 2564) (สสธ 323 ลว.15 ม.ค. 2561)

ขอนำส่งสารผู้ตรวจราชการแผ่นดิน ปีที่10 ฉบับที่2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) (สสธ 322 ลว.15 ม.ค. 2561)

ขอส่งหนังสือเรื่อง”สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้มปี 2561″ (สสธ 314 ลว.15 ม.ค. 2561)

ขอส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สสธ 313 ลว.15 ม.ค. 2561)

หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (Annual International training course (AITC) 2018) (สสธ 168 ลว.10 ม.ค. 2561)

ซ้อมความเข้าใจเรื่องการรับชำระและนำส่งเงินค่าชลประทานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (สสธ 148 ลว.09 ม.ค. 2561)

ขอเชิญร่วมปฏิบัติจิตตภาวนา ปีพ.ศ.2561 (สสธ 133 ลว.08 ม.ค. 2561)

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ (สสธ 40 ลว.04 ม.ค. 2561)

หนังสือเวียนเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

รับสมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ (National Expert) (สสธ 4936 ลว.29 ธ.ค. 2560)

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการของคณะกรรมาธิการวิสามัญ (สสธ 4934 ลว.29 ธ.ค. 2560)

ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคใต้ของกระทรวงคมนาคม (สสธ 4865 ลว.25 ธ.ค. 2560)

แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ (สสธ 4864 ลว.25 ธ.ค. 2560)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิต MAE รุ่นที่23 และ MAB รุ่นที่17 (สสธ 4863 ลว.25 ธ.ค. 2560)

ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการจัดทำโครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรม (สสธ 4861 ลว.25 ธ.ค. 2560)ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการจัดทำโครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรม (สสธ 4861 ลว.25 ธ.ค. 2560)

ข้อสั่งการตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) (สสธ 4839 ลว.22 ธ.ค. 2560)

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ข1976/2560 เรื่องย้ายข้าราชการ (สสธ 4833 ลว.22 ธ.ค. 2560)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับบุคคลของสำนัก/กอง (สสธ 4767 ลว.18 ธ.ค. 2560)

ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้ (สสธ 4694 ลว.13 ธ.ค. 2560)

แจ้งแนวทางการคัดเลือกบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจถือหุ้นในสัดส่วนที่มีอำนาจในการควบคุมจัดการ เพื่อเข้าร่วมลงทุนในโครงการอาเซียนโปแตช (ประเทศไทย) (สสธ 4686 ลว.12 ธ.ค. 2560)

การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สสธ 4685 ลว.12 ธ.ค. 2560)

ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการจัดทำโครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรม (สสธ 4681 ลว.12 ธ.ค. 2560)

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวัดธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล (สสธ 4606/2 ลว.06 ธ.ค. 2560)

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตรประจำปี 2560 (สสธ 4606 ลว.06 ธ.ค. 2560)

ขอความร่วมมือในการเผยแพร่สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (สสธ 4605 ลว.06 ธ.ค. 2560)

หนังสือแจ้งบอกยกเลิกรับรองการเลื่อนชั้น เป็น “ชล1” (สสธ 4603 ลว.06 ธ.ค. 2560)

แนวทางการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (สสธ 4552 ลว.04 ธ.ค. 2560)

ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวกศินี ม่วงกลม) (สสธ 4538 ลว.01 ธ.ค. 2560)

แนวทางการพัฒนาเกษตร ๔.๐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สสธ 4523 ลว.30 พ.ย. 2560)

หนังสือเวียนเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

รายงานผลการสำรวจความผูกพันของบุคลากร ประจำปีพ.ศ.2560 (สสธ 4518 ลว.29 พ.ย. 2560)

รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัดกรมควบคุมมลพิษ (สสธ 4512 ลว.29 พ.ย. 2560)

แนวทางการเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงในระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน (สสธ 4509 ลว.29 พ.ย. 2560)

ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ (สสธ 4507 ลว.29 พ.ย. 2560)

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษในงานสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่14 (สสธ 4487 ลว.28 พ.ย. 2560)

การบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกรมชลประทาน (สสธ 4473 ลว.28 พ.ย. 2560)

แนวทางการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (สสธ 4430 ลว.24 พ.ย. 2560)

ขอส่งรายงานภาวะเศรษฐฏิจการเกษตร ไตรมาส3ปี 2560 (สสธ 4429 ลว.23 พ.ย. 2560)

ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์งาน Thailand Halal Assembly 2017 (สสธ 4428 ลว.23 พ.ย. 2560)

ขอรับการสนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และงานจ้างบริการอบไม้ ไสไม้ อัดน้ำยาไม้ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (สสธ 4425 ลว.23 พ.ย. 2560)

แจ้งระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๖๐ (สสธ 4421 ลว.23 พ.ย. 2560)

แนวทางการพัฒนาเกษตร 4.0 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สสธ 4419 ลว.23 พ.ย. 2560)

ขอให้ตรวจสอบและชี้แจงรายการที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา และรายการที่ยังไม่เสนอขอค่าเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (สสธ 4405 ลว.23 พ.ย. 2560)

ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (สสธ 4375 ลว.21 พ.ย. 2560)

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง (สสธ 4374 ลว.21 พ.ย. 2560)

ประชาสัมพันธ์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา (สสธ 4372 ลว.21 พ.ย. 2560)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องรูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2522 (สสธ 4348 ลว.17 พ.ย. 2560)

ขออนุญาตใช้โลโก้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์งานเกษตรเมืองทอง2018 (สสธ 4345 ลว.17 พ.ย. 2560)

ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ (สสธ 4344 ลว.17 พ.ย. 2560)

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (สสธ 4337 ลว.17 พ.ย. 2560)

ขอเชิญข้าราชการและลูกจ้างประจำเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สร้างสุขสี่สิบ” รุ่นที่๕ (สสธ 4331 ลว.16 พ.ย. 2560)

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (สสธ 4312 ลว.15 พ.ย. 2560)

สรุปผลการประชุมระบบประชุมทางไกลออนไลน์ “เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ครั้งที่13/2560 (สสธ 4303 ลว.15 พ.ย. 2560)

พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารสูง (สสธ 4292 ลว.14 พ.ย. 2560)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (สสธ 4284 ลว.14 พ.ย. 2560)

รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ (สสธ 4283 ลว.14 พ.ย. 2560)

การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่๒๓ (สสธ 4282 ลว.14 พ.ย. 2560)

แจ้งข้อมูลการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2555-2559 (สสธ 4278 ลว.14 พ.ย. 2560)

ทุนรัฐบาลอินเดีย (สสธ 4251 ลว.10 พ.ย. 2560)

ค่าคะแนนการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ(ระบบติดตาม Online กองแผนงาน) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 (สสธ 4245 ลว.10 พ.ย. 2560)

ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอด และผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ (สสธ 4235 ลว.09 พ.ย. 2560)

ขอขอบคุณการจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย (สสธ 4234 ลว.09 พ.ย. 2560)

ขอเชิญชวนให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์ หนังสือภูมิพโลภิกขุ ร่มโพธิ์ของปวงประชา (สสธ 4233 ลว.09 พ.ย. 2560)

ส่งหนังสือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และพร้อมส่งวิธีการใช้สื่อ AR Animation Interactive (สสธ 4232 ลว.09 พ.ย. 2560)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (สสธ 4231 ลว.09 พ.ย. 2560)

แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา (สสธ 4229 ลว.09 พ.ย. 2560)

ขอประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑ (สสธ 4222 ลว.09 พ.ย. 2560)

ขอแจ้งกระบวนงานการโอนขายบิลเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (สสธ 4206 ลว.08 พ.ย. 2560)

การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (สสธ 4202 ลว.08 พ.ย. 2560)

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (สสธ 4195 ลว.08 พ.ย. 2560)

การให้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตรงกับความจริง (สสธ 4191 ลว.07 พ.ย. 2560)

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ (สสธ 4170 ลว.06 พ.ย. 2560)

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเลือกตั้ง (สสธ 4168 ลว.06 พ.ย. 2560)

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร “การทำสลัดโรลและน้ำสลัดเพื่อสุขภาพ” (สสธ 4167 ลว.06 พ.ย. 2560)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน Thailand e-Commerce Week 2017 (สสธ 4149 ลว.03 พ.ย. 2560)

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (สสธ 4142 ลว.02 พ.ย. 2560)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (สสธ 4138 ลว.02 พ.ย. 2560)

การรายงานผลการลดกระดาษของสำนัก/กอง ประจำปีบประมาณพ.ศ.2561 (สสธ 4126 ลว.01 พ.ย. 2560)

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้อำนวยการโครงการ” รุ่นที่๑๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (สสธ 4120 ลว.1 พ.ย. 2560)

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร”การวางแผนและติดตามโครงการก่อสร้างเพื่องานชลประทานโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (สสธ 4114 ลว.1 พ.ย. 2560)

หนังสือเวียนเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

การคัดเลือกกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ชุดใหม่ (สสธ 4103 ลว.31 ต.ค. 2560)

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่1/2561 (สสธ 4101 ลว.31 ต.ค. 2560)

ขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่9 ปีที่2 ฉบับที่9 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2560 (สสธ 4073 ลว.30 ต.ค. 2560)

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 (สสธ 4072 ลว.30 ต.ค. 2560)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “สภาพการปัจจุบันของการอนุญาโตตุลาการระหว่างนักลงทุนกับรัฐการตรวจสอบความถูกต้องของปัญหาแนวโน้มและทิศทางในเอเชีย-แปซิฟิก” (สสธ 4069 ลว.30 ต.ค. 2560)

ขอเชิญร่วมกุศลในการทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และมอบทุนการศึกษา (สสธ 4055 ลว.27 ต.ค. 2560)

ขอเชิญร่วมงานการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2560 (สสธ 4053 ลว.27 ต.ค. 2560)

ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (สสธ 4040 ลว.27 ต.ค. 2560)

ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จำนวน ๒ ฉบับ (สสธ 4035 ลว.25 ต.ค. 2560)

ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายรุ่งโรจน์ ชูทอง) (สสธ 4034 ลว.25 ต.ค. 2560)

สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่5/2560 (สสธ 4027 ลว.25 ต.ค. 2560)

ขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2559 (สสธ 4026 ลว.25 ต.ค. 2560)

ส่งปฎิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES (สสธ 4020 ลว.25 ต.ค. 2560)

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 35 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี (สสธ 4000 ลว.25 ต.ค. 2560)

ขอเชิญร่วมงานดีเฟนส์และซีคิวริตี้ 2017 (Defense @ Security 2017) (สสธ 3999 ลว.24 ต.ค. 2560)

ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ หัวข้อเรื่อง”Analysis of Long-Team Monitoring Data in Asia Forests: Towards Further Understanding Environmental Changes And Ecosystem Responses” (สสธ 3985 ลว.20 ต.ค. 2560)

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน “โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ” (สสธ 3984 ลว.20 ต.ค. 2560)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาล Thailand Halal Assembly 2017 (สสธ 3983/1 ลว.20 ต.ค. 2560)

ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์การแพทย์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ (สสธ 3982 ลว.20 ต.ค. 2560)

รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ (สสธ 3979 ลว.20 ต.ค. 2560)

รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่1 (พ.ศ.2558-2560) (สสธ 3977 ลว.20 ต.ค. 2560)

แจ้งเรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ตราสัญลักษณ์และการบรรจุกิจกรรมในปฎิทิน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ Amazing Thailand Tourism Year 2018 (สสธ 3975 ลว.20 ต.ค. 2560)

การขอหนังสือรับรอง (สสธ 3974 ลว.20 ต.ค. 2560)

ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายไชยกาญจน์ สุภะเกษ) (สสธ 3957 ลว.20 ต.ค. 2560)

ขอส่งบัตรเชิญ และสูจิบัตร ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพ.ศ.2560 ของกรมส่งเสริมการเกษตร (สสธ 3941 ลว.18 ต.ค. 2560)

ขอแจ้งกระบวนงานการโอนขายบิลเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (สสธ 3940 ลว.18 ต.ค. 2560)

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบที่๒ (สสธ 3937 ลว.18 ต.ค. 2560)

ขอส่งสำเนาหนังสือรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Procurement Officer) 1 ตำแหน่ง (สสธ 3936 ลว.18 ต.ค. 2560)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง”เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่๑” (สสธ 3914 ลว.17 ต.ค. 2560)

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (สสธ 3895 ลว.16 ต.ค. 2560)

ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางพาฝัน ใจแสน) (สสธ 3871 ลว.12 ต.ค. 2560)

ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายจักริน เมืองดี) (สสธ 3870 ลว.12 ต.ค. 2560)

รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560 (สสธ 3864 ลว.11 ต.ค. 2560)

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (สสธ 3857 ลว.11 ต.ค. 2560)

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน ๒๕๖๐ (สสธ 3835 ลว.10 ต.ค. 2560)(สสธ 3845 ลว.10 ต.ค. 2560)

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน ๒๕๖๐ (สสธ 3835 ลว.10 ต.ค. 2560)(สสธ 3844 ลว.10 ต.ค. 2560)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ (สสธ 3843 ลว.10 ต.ค. 2560)

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน ๒๕๖๐ (สสธ 3835 ลว.10 ต.ค. 2560)

ขอแจ้งการอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ (สสธ 3834 ลว.10 ต.ค. 2560)

แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา (สสธ 3829 ลว.10 ต.ค. 2560)

การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย (สสธ 3828 ลว.10 ต.ค. 2560)

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 (ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการ Function – Based) (สสธ 3801 ลว.06 ต.ค. 2560)

ขอส่งเอกสารรายงานหมู่บ้านชนบทไทย จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี2560 (สสธ 3782 ลว.05 ต.ค. 2560)

บัญชีนวัตกรรมไทย (สสธ 3781 ลว.05 ต.ค. 2560)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานและเรียนเชิญเข้าร่วมงาน I – NNOVATION THAILAND WEEK 2017 (สสธ 3780 ลว.05 ต.ค. 2560)

การจัดให้องค์กรเกษตรกร องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน กองทุนหมู่บ้านวิสาหกิจและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เช่าที่ราชพัสดุ (สสธ 3779 ลว.05 ต.ค. 2560)

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 (สสธ 3769 ลว.05 ต.ค. 2560)

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (สสธ 3768 ลว.05 ต.ค. 2560)

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามาตรา7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 (สสธ 3767 ลว.05 ต.ค. 2560)

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 (สสธ 3766 ลว.05 ต.ค. 2560)

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช2560 (สสธ 3759 ลว.05 ต.ค. 2560)

ขอเชิญร่วมกุศลในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี2560 กรมประชาสัมพันธ์ (สสธ 3758 ลว.04 ต.ค. 2560)

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี2560 (สสธ 3757 ลว.05 ต.ค. 2560)

ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวณัชชา พุ่มเจริญ (สสธ 3748 ลว.04 ต.ค. 2560)

ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ว่าที่ร้อยตรีพลพจน์ เพ็ชรอินทร์) (สสธ 3747 ลว.04 ต.ค. 2560)

ผลการคัดเลือกบุคคลโดยไม่ต้องประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวตันติมา มะลิทิพย์ และนายฉัตรชัย เลี่ยนกัตวา) (สสธ 3742 ลว.04 ต.ค. 2560)

ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวณัฐริกาย์ เจดีย์หน่อ) (สสธ 3741 ลว.04 ต.ค. 2560)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2560 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สสธ 3732 ลว.03 ต.ค. 2560)

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2560 (สสธ 3731 ลว.03 ต.ค. 2560)

ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2560 กรมป่าไม้ (สสธ 3730 ลว.03 ต.ค. 2560)

ขอเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงบประมาณปี2560 (สสธ 3729 ลว.03 ต.ค. 2560)

เชิญเสวนาสาธารณะ ครั้งที่6 (สสธ 3728 ลว.03 ต.ค. 2560)

เรียนเชิญเข้าร่วมงาน “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย” (สสธ 3727 ลว.03 ต.ค. 2560)

ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีพ.ศ.2561 (สสธ 3722 ลว.03 ต.ค. 2560)

รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ (สสธ 3702 ลว.03 ต.ค. 2560)

ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่องการรับเงินหรือสินทรัพย์ที่มีผู้บริจาคให้กรมชลประทาน (สสธ 3697 ลว.03 ต.ค. 2560)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (งบ พ.ร.บ.) (สสธ 3696 ลว.03 ต.ค. 2560)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่๑๙ ประจำปี ๒๕๖๐ (สสธ 3694 ลว.03 ต.ค. 2560)

คำสั่งกรมชลประทาน เรื่องการเรียกหลักประกันการจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและหรือบัญชี (สสธ 3692 ลว.02 ต.ค. 2560)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไปพลางก่อน (สสธ 3675 ลว.02 ต.ค. 2560)

หนังสือเวียนเดือน กันยายน ๒๕๖๐

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษศาสตร์ (สสธ 3667 ลว.29 ก.ย. 2560)

ซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ (สสธ 3658 ลว.29 ก.ย. 2560)

การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆ ของกรมชลประทาน จำนวน ๔ สายงาน (ปรับปรุงใหม่) (สสธ 3647 ลว.29 ก.ย. 2560)

ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นายวิภพ ทีมสุวรรณ) (สสธ 3646 ลว.29 ก.ย. 2560)

ขอเชิญร่วมงานและร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ.2560 (สสธ 3638 ลว.28 ก.ย. 2560)

ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (สสธ 3627 ลว.27 ก.ย. 2560)

แนวทางการโอนครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานให้กรมชลประทาน (สสธ 3610 ลว.26 ก.ย. 2560)

ขอส่งรายงานการประชุมเรื่อง การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (สสธ 3603 ลว.26 ก.ย. 2560)

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (สสธ 3593 ลว.26 ก.ย. 2560)

แนวทางแจ้งปรับปรุงชื่อหน่วยงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน (สสธ 3589 ลว.26 ก.ย. 2560)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (งบ พ.ร.บ.) (สสธ 3587 ลว.26 ก.ย. 2560)

ขอส่งแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำเหรียญที่ระลึกเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (สสธ 3574 ลว.25 ก.ย. 2560)

การกำกับดูแลด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง (สสธ 3572 ลว.25 ก.ย. 2560)

สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ทุกแหล่งงบประมาณ) (สสธ 3570 ลว.25 ก.ย. 2560)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (สสธ 3564 ลว.25 ก.ย. 2560)

ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมบริจาคปัจจัยสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพ.ศ.2560 (สสธ 3561 ลว.22 ก.ย. 2560)

การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ (สสธ 3558 ลว.22 ก.ย. 2560)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สสธ 3557 ลว.22 ก.ย. 2560)

เชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2560 ของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สสธ 3556 ลว.22 ก.ย. 2560)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศลสามัคคี EAU สืบสานงานพระศาสนา (สสธ 3555 ลว.22 ก.ย. 2560)

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันดำเนินการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร พุทธศักราช2560 (สสธ 3554 ลว.22 ก.ย. 2560)

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี2560 (สสธ 3553 ลว.22 ก.ย. 2560)

ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ฝห้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายทินกร เสงี่ยมศักดิ์) (สสธ 3546 ลว.22 ก.ย. 2560)

ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (สสธ 3540 ลว.21 ก.ย. 2560)

ประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (สสธ 3520 ลว.20 ก.ย. 2560)

เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน (สสธ 3517 ลว.19 ก.ย. 2560)

รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders Program (YLP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (สสธ 3516 ลว.19 ก.ย. 2560)

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 59 รูป (สสธ 3514 ลว.19 ก.ย. 2560)

ขอเชิญชวนบริจาคเงินร่วมสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2560 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (สสธ 3512 ลว.19 ก.ย. 2560)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (งบ พ.ร.บ.) (สสธ 3508 ลว.19 ก.ย. 2560)

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน ๓ ฉบับ (สสธ 3492 ลว.18 ก.ย. 2560)

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน ๓ ฉบับ (สสธ 3491 ลว.18 ก.ย. 2560)

สรุปผลการประชุมระดับภูมิภาคภายใต้โครงการร่วมมือเป็นหนึ่งเดียว เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สสธ 3487 ลว.18 ก.ย. 2560)

แนวปฏิบัติการรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี (ครุภัณฑ์) (สสธ 3483 ลว.18 ก.ย. 2560)

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นกรมชลประทาน ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๐ (สสธ 3482 ลว.18 ก.ย. 2560)

ตัวอย่างเอกสารการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (สสธ 3479 ลว.18 ก.ย. 2560)

ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. (สสธ 3477 ลว.18 ก.ย. 2560)

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (สสธ 3467 ลว.14 ก.ย. 2560)

รายงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงิน (สสธ 3458 ลว.14 ก.ย. 2560)

การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศขั้นสูง (Advanced Oral Communication Course : AOCC) รุ่นที่12 และ รุ่นที่13 (สสธ 3456 ลว.14 ก.ย. 2560)

ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (สสธ 3453 ลว.13 ก.ย. 2560)

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน ๒ ฉบับ (สสธ 3452 ลว.13 ก.ย. 2560)

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ใช้บังคับ (สสธ 3448 ลว.13 ก.ย. 2560)

ขอเรียนเชิญข้าราชการที่เกษียณสมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง (สสธ 3445 ลว.13 ก.ย. 2560)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (งบ พ.ร.บ.) (สสธ 3442 ลว.13 ก.ย. 2560)

ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาเหมาบริการที่มีใช่เป็นการจ้างบริการ จากบุคคลธรรมดาและต้องไม่เข้าหลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับเดือนกันยายน ๒๕๖๐ (สสธ 3436 ลว.12 ก.ย. 2560)

ขอจัดส่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2560 (สสธ 3433 ลว.12 ก.ย. 2560)

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และข้อเสนอแผนงานโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สสธ 3431 ลว.12 ก.ย. 2560)

สรุปรายงานตามระเบียบวาระการประชุมและข้อสั่งการ/มอบหมาย จากการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๐ (สสธ 3428 ลว.12 ก.ย. 2560)

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (สสธ 3427 ลว.12 ก.ย. 2560)

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สสธ 3418 ลว.12 ก.ย. 2560)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ประจำปี2560 (สสธ 3417 ลว.12 ก.ย. 2560)

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2560 (สสธ 3416 ลว.12 ก.ย. 2560)

ขอเชิญร่วมการกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2560 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สสธ 3415 ลว.12 ก.ย. 2560)

ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบปัจจัยในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปี2560 (สสธ 3409 ลว.11 ก.ย. 2560)

ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูและการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่62 พ.ศ.2561 (สสธ 3406 ลว.11 ก.ย. 2560)

การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (สสธ 3405 ลว.11 ก.ย. 2560)

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สสธ 3402 ลว.11 ก.ย. 2560)

ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพ (สสธ 3392 ลว.11 ก.ย. 2560)

ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกรนด์กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) (สสธ 3391 ลว.11 ก.ย. 2560)

ขอเชิญร่วมทำบุญเช่าพระกริ่ง-เหรียญ “พระพุทธโสธร รุ่นร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60” รายได้สมทบทุนการศึกษาเยาวชนด้อยโอกาสทั่วประเทศ (สสธ 3389 ลว.11 ก.ย. 2560)

เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ (สสธ 3381 ลว.08 ก.ย. 2560)

แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลารับสมัครเข้าร่วมแข่งขันเดิน-วิ่ง การกุศล (สสธ 3379 ลว.08 ก.ย. 2560)

การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (สสธ 3375 ลว.08 ก.ย. 2560)

ขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่๙ ปีที่๒ ฉบับที่๘ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (สสธ 3374 ลว.08 ก.ย. 2560)

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของการทางพิเศษแห่งประเทศ”ทย ประจำปี2560 (สสธ 3362 ลว.08 ก.ย. 2560)

สรุปรายงานตามข้อสั่งการ/มอบหมาย จากการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน ครั้งที่๓๙/๒๕๖๐ (สสธ 3351 ลว.07 ก.ย. 2560)

ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร Smart Officer ปีงบประมาณ๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๒๘ – รุ่นที่ ๓๐) (สสธ 3349 ลว.07 ก.ย. 2560)

การจ่ายเงินล่วงหน้า (สสธ 3343 ลว.07 ก.ย. 2560)

การจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (สสธ 3326 ลว.06 ก.ย. 2560)

แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สสธ 3324 ลว.06 ก.ย. 2560)

ขอความอุปถัมภ์จตุปัยจัยเพื่อสนับสนุนโครงการฯ (สสธ 3323 ลว.06 ก.ย. 2560)

รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ (สสธ 3321 ลว.06 ก.ย. 2560)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พุทธศักราช 2560 (สสธ 3320 ลว.06 ก.ย. 2560)

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2560 (สสธ 3319 ลว.06 ก.ย. 2560)

ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2560 (สสธ 3318 ลว.06 ก.ย. 2560)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2560 (สสธ 3317 ลว.06 ก.ย. 2560)

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี2560 (สสธ 3312 ลว.06 ก.ย. 2560)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงายถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2560 (สสธ 3311 ลว.06 ก.ย. 2560)

หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน (PO) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (สสธ 3310 ลว.06 ก.ย. 2560)

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีพุทธศักราช2560 (สสธ 3309 ลว.06 ก.ย. 2560)

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบโดยเสด็จพระราชกุศลกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปี2560 (สสธ 3308 ลว.06 ก.ย. 2560)

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี กรมประมง ประจำปี2560 (สสธ 3307 ลว.06 ก.ย. 2560)

หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณพ.ศ.2559 (สสธ 3301 ลว.06 ก.ย. 2560)

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ที่ตั้งอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งใหม่ (สสธ 3296 ลว.05 ก.ย. 2560)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ “130ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 130 พฤกษพรรณพื้นถิ่นแดนดิน จปร.” (สสธ 3295 ลว.05 ก.ย. 2560)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (งบ พ.ร.บ.) (สสธ 3279 ลว.05 ก.ย. 2560)

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 (สสธ 3276 ลว.04 ก.ย. 2560)

รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ ๑๑ เดือน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ (สสธ 3272 ลว.04 ก.ย. 2560)

ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่หนังสือเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม (สสธ 3265 ลว.04 ก.ย. 2560)

ขอข้อมูลความต้องการทุนการศึกษาและรับสมัครผู้รับทุนในหลักสูตร SCGI Master Program (สสธ 3264 ลว.04 ก.ย. 2560)

รายงานการประชุมติดตามสถานภาพของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สสธ 3262 ลว.04 ก.ย. 2560)

หนังสือเวียนเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับหลักฐานการจ่าย (สสธ 3229 ลว.31 ส.ค. 2560)

แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สสธ 3216 ลว.31 ส.ค. 2560)

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (สสธ 3213 ลว.31 ส.ค. 2560)

การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (สสธ 3212 ลว.31 ส.ค. 2560)

การสำรวจใบเสร็จรับเงิน (สสธ 3210 ลว.31 ส.ค. 2560)

อัตราค่าขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สสธ 3205 ลว.30 ส.ค. 2560)

ขอให้จัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง อย่างเป็นระบบในภาคตะวันออกเฉี่ยงเหนือ (Area-based) (สสธ 3191 ลว.29 ส.ค. 2560)

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (สสธ 3181 ลว.29 ส.ค. 2560)

ขอเชิญเข้าร่วมสมัครเป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการทำการค้าออนไลน์ และวิทยากร E-Commerce ชุมชนภายใต้โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Village E-Commerce (สสธ 3180 ลว.29 ส.ค. 2560)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (งบ พ.ร.บ.) (สสธ 3179 ลว.29 ส.ค. 2560)

การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับกรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฎาน) (สสธ 3178 ลว.29 ส.ค. 2560)

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี2560 (NBTC Annual Review 2017) (สสธ 3177 ลว.29 ส.ค. 2560)

ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปี2560 (สสธ 3176 ลว.29 ส.ค. 2560)

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปีพุทธศํักราช2560 (สสธ 3175 ลว.29 ส.ค. 2560)

ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดป่าหนองบัว จ.เพชรบูรณ์ (สสธ 3173 ลว.29 ส.ค. 2560)

ขอเรียนเชิญเข้าชมงาน Thailand LAB International 2017 (สสธ 3172 ลว.28 ส.ค. 2560)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2560 กรมการขนส่งทางบก (สสธ 3170 ลว.28 ส.ค. 2560)

ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี2560 (สสธ 3169 ลว.28 ส.ค. 2560)

ขอเชิญร่วมการกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมวิชาการเกษตร ประจำปี2560 (สสธ 3167 ลว.28 ส.ค. 2560)

การส่งเสริมให้ปี 2561 เป็น ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน หรือ Amazing Thailand Tourism Year 2018 (สสธ 3157 ลว.28 ส.ค. 2560)

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสู่ง พ.ศ.2559 (สสธ 3156 ลว.28 ส.ค. 2560)

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ (สสธ 3154 ลว.28 ส.ค. 2560)

ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นอันเนื่อมาจากพระราชดำริ (สสธ 3151 ลว.28 ส.ค. 2560)

โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (สสธ 3148 ลว.28 ส.ค. 2560)

การบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานภาครัฐให้มีการใช้งานอย่างเหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (สสธ 3149 ลว.28 ส.ค. 2560)

การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS (สสธ 3144 ลว.28 ส.ค. 2560)

การดำเนินโครงการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายรัฐบาล (สสธ 3141 ลว.25 ส.ค. 2560)

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture :EDC) (สสธ 3126 ลว.25 ส.ค. 2560)

แจ้งแนวทางการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายอื่น กลับส่วนกลาง (สสธ 3125 ลว.24 ส.ค. 2560)

แจ้งรับบัตรผู้บริจาคโลหิต ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (สสธ 3113 ลว.24 ส.ค. 2560)

สรุปความก้าวหน้าผลการปฎิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ทุกแหล่งงบประมาณ) (สสธ 3104 ลว.23 ส.ค. 2560)

แนวทางการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) (สสธ 3097 ลว.20 ส.ค. 2560)

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สสธ 3096 ลว.23 ส.ค. 2560)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีพ.ศ.๒๕๖๐ (งบ พ.ร.บ.) (สสธ 3085 ลว.22 ส.ค. 2560)

ซักซ้อมความเข้าใจการเตรียมความพร้อมการปฎิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (สสธ 3077 ลว.22 ส.ค. 2560)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2560 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สสธ 3069 ลว.21 ส.ค. 2560)

ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สสธ 3067 ลว.18 ส.ค. 2560)

เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ “พุทธธรรมกับสังคม สู่เยาวชน” (สสธ 3066 ลว.18 ส.ค. 2560)

ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564) (สสธ 3065 ลว.18 ส.ค. 2560)

ผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหาสำคัญของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (สสธ 3060 ลว.18 ส.ค. 2560)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการฟัง – พูด ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (สสธ 3056 ลว.18 ส.ค. 2560)

การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์กรมชลประทาน ประเภทครุภัณฑ์ (สสธ 3041 ลว.16 ส.ค. 2560)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัย หรือบทความวิชาการเพื่อลงในวารสารวิชาการ “ชลสาร” (สสธ 3039 ลว.16 ส.ค. 2560)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (งบ พ.ร.บ.) (สสธ 3036 ลว.16 ส.ค. 2560)

สนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี2560 (สสธ 3022 ลว.15 ส.ค. 2560)

ขอส่งหนังสือรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี2559 (สสธ 3021 ลว.15 ส.ค. 2560)

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 (สสธ 3020 ลว.15 ส.ค. 2560)

เชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่19 (สสธ 3019 ลว.15 ส.ค. 2560)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ความรู้ด้านอุโมงค์สำหรับผู้บริหารและบุคลากรของกรมชลประทาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (สสธ 3017 ลว.15 ส.ค. 2560)

รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560 (สสธ 3016 ลว.15 ส.ค. 2560)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (สสธ 3015 ลว.15 ส.ค. 2560)

ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล และร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรธรณี ประจำปี2560 (สสธ 3014 ลว.15 ส.ค. 2560)

ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร พุทธศักราช2560 (สสธ 3012 ลว.15 ส.ค. 2560)

ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (สสธ 3009 ลว.15 ส.ค. 2560)

คำชี้แจงประกอบคำขอจัดตั้งส่วนราชการภายใต้กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต (สสธ 3004 ลว.15 ส.ค. 2560)

แก้ไขคำสั่งกรมชลประทานที่ 15/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ข้อ5.5 (สสธ 2998 ลว.15 ส.ค. 2560)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน “25ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” (สสธ 2996 ลว.15 ส.ค. 2560)

ขออนุมัติให้ดำเนินการเช่าหรือการจ้าง ที่ต้องกระทำต่อเนื่องสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สสธ 2995 ลว.15 ส.ค. 2560)

หนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเดือนมิถุนายน 2560 (สสธ 2994 ลว.15 ส.ค. 2560)

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 (สสธ 2988 ลว.11 ส.ค. 2560)

สรุปรายงานตามระเบียบวาระการประชุมและข้อสั่งการ/มอบหมาย จากการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน ครั้งที่36/2560 (สสธ 2976 ลว.11 ส.ค. 2560)

ขอแจ้งการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานแก้ไขปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น จังหวัดสกลนคร (ฉบับที่๓)(สสธ 2971 ลว.11 ส.ค. 2560)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาเรื่อง “การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล” (สสธ 2970 ลว.11 ส.ค. 2560)

การจัดงานเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ ณ พุทธมณฑล (สสธ2969 ลว.11 ส.ค. 2560)

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง ปี2561 (สสธ 2965 ลว.10 ส.ค. 2560)

ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี (สสธ 2958 ลว.10 ส.ค. 2560)

คู่มือการใช้งานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน (สสธ 2955 ลว.10 ส.ค. 2560)

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่๘ (สสธ 2945 ลว.09 ส.ค. 2560)

แจ้งความต้องการแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สสธ 2932 ลว.09 ส.ค. 2560)

แนวปฎิบัติเกี่ยวกับเงินประกันผลงานกรณีที่หน่วยงานปิด หน่วยเบิกจ่ายหรือปิดหน่วยงานเดิม (สสธ 2929 ลว.09 ส.ค. 2560)

แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน (สสธ 2924 ลว.09 ส.ค. 2560)

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (สสธ 2920 ลว.08 ส.ค. 2560)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่4) พ.ศ.2560 (สสธ 2919 ลว.08 ส.ค. 2560)

ขอส่งใบปลิวประชาสัมพันธ์ “ซื้อผ้าไหมให้แม่” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 (สสธ 2918 ลว.08 ส.ค. 2560)

ผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหาสำคัญของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (สสธ 2917 ลว.08 ส.ค. 2560)

โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (สสธ 2913 ลว.08 ส.ค. 2560)

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษา หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่๑๖ (สสธ 2906 ลว.08 ส.ค. 2560)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการ Km DAY สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2017 (สสธ 2889 ลว.07 ส.ค. 2560)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (สสธ 2884 ลว.07 ส.ค. 2560)

การติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการตามมติการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัด รวมทั้งการประชุมในระดับจังหวัด (สสธ 2882 ลว.07 ส.ค. 2560)

ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่24 พ.ศ.2560 (สสธ 2866 ลว.04 ส.ค. 2560)

ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี2560 ของกระทรวงการท่องเที่ยวการกีฬา (สสธ 2865 ลว.04 ส.ค. 2560)

ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี2560 (สสธ 2864 ลว.04 ส.ค. 2560)

การระงับการใช้งานคู่มือการคำนวณค่าเช่าเครื่องจักรกล ปรับปรุง ๒๕๖๐ (สสธ 2860 ลว.04 ส.ค. 2560)

การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้เสนอราคายื่นหลักฐานการประกอบกิจการโรงงาน (สสธ 2855 ลว.05 ส.ค. 2560)

ขอความร่วมมือร่วมประชาสัมพันธ์ข่าวการบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤติ กรมชลประทาน (สสธ 2852 ลว.04 ส.ค. 2560)

ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีพ.ศ.2554-2559 (สสธ 2851 ลว.04 ส.ค. 2560)

โครงการกระจายผลผลิตลำไยผ่านศูนย์ประสานการกระจายผลผลิตด้านการเกษตรสุ่ผู้บริโภค (MOI Distribution Center) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจังหวัดเชียงใหม่ (สสธ 2849 ลว.03 ส.ค. 2560)

ขอแจ้งเลขที่หนังสือออกที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร (สสธ 2847 ลว.03 ส.ค. 2560)

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 (สสธ 2846 ลว.03 ส.ค. 2560)

การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี2560 (สสธ 2828 ลว.03 ส.ค. 2560)

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน ๓ ฉบับ (สสธ 2811 ลว.01 ส.ค. 2560)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (งบ พ.ร.บ.) (สสธ 2797 ลว.01 ส.ค. 2560)

รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ ๑๐ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (สสธ 2783 ลว.01 ส.ค. 2560)

หนังสือเวียนเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

การแปลชื่อหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน ปี๒๕๖๐ (ฝบท.สธ.179/2560 ลว.17 ก.ค. 2560)

ขอความอนุเคราะห์ซื้อแผ่น DVD เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (สสธ 2779 ลว.31 ก.ค. 2560)

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายสูง พ.ศ.2559 (สสธ 2766 ลว.27 ก.ค. 2560)

ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลและร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (สสธ 2764 ลว.27 ก.ค. 2560)

ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงพาณิชย์ ประจำปี2560 (สสธ 2763 ลว.27 ก.ค. 2560)

ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายชนินทร์ ทรงชน) (สสธ 2760 ลว.27 ก.ค. 2560)

ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพืเศษลงมา (สสธ 2755 ลว.27 ก.ค. 2560)

การนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สสธ 2750 ลว.27 ก.ค. 2560)

สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13 Agenda ประจำเดือนมิถุนายน 2560 (ข้อมูล ณ วันที่30 มิ.ย. 60) (สสธ 2748 ลว.27 ก.ค. 2560)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (งบ พ.ร.บ.) (สสธ 2734 ลว.26 ก.ค. 2560)

สรุปรายงานตามข้อสั่งการ/มอบหมาย จากการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน ครั้งที่๓๕/๒๕๖๐ (สสธ 2730 ลว.25 ก.ค. 2560)

ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Echo English) (สสธ 2718 ลว.24 ก.ค. 2560)

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2560 (สสธ 2712 ลว.24 ก.ค. 2560)

เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ (สสธ 2711 ลว.24 ก.ค. 2560)

ขอแจ้งเลขที่หนังสือออก ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สสธ 2710 ลว.24 ก.ค. 2560)

ประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (สสธ 2709 ลว.24 ก.ค. 2560)

ขอส่งสำเนาประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงาน และการอนุญาตให้ทำงาน ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 (สสธ 2708 ลว.24 ก.ค. 2560)

แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ (สสธ 2707 ลว.24 ก.ค. 2560)

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (สสธ 2694 ลว.24 ก.ค. 2560)

กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (สสธ 2693 ลว.24 ก.ค. 2560)

สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ (ทุกแหล่งงบประมาณ) (สสธ 2673 ลว.21 ก.ค. 2560)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมพิเศษ เรื่อง”The Development of Construction Industry in the Previous Decades and its Future” (สสธ 2671 ลว.20 ก.ค. 2560)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา2560 (สสธ 2670 ลว.20 ก.ค. 2560)

ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม ประจำปี2560 (สสธ 2669 ลว.20 ก.ค. 2560)

ขอความอนุเคราะห์สถานที่ให้สามเณรบิณฑบาต (สสธ 2668 ลว.20 ก.ค. 2560)

เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี2560 (NET 2017) (สสธ 2665 ลว.20 ก.ค. 2560)

ขอส่งข้อมูลโครงการที่ศึกษาแล้วเสร็จ (สสธ 2660 ลว.20 ก.ค. 2560)

โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (สสธ 2648 ลว.20 ก.ค. 2560)

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (สสธ 2646 ลว.20 ก.ค. 2560)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่๓” (สสธ 2633 ลว.19 ก.ค. 2560)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (งบ พ.ร.บ.) (สสธ 2630 ลว.19 ก.ค. 2560)

รายงานการประชุมการทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับบุคคลของฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน (สสธ 2625 ลว.19 ก.ค. 2560)

ขอเชิญร่วมการกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2560 กรมเจ้าท่า (สสธ 2624 ลว.18 ก.ค. 2560)

ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี2560 (สสธ 2622 ลว.18 ก.ค. 2560)

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมการกุศล เพื่อผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ คนชรา เด็กกำพร้า ครั้งที่22 ตอน “เปิดตำนานเพลงรักสาวมอญ” (สสธ 2620 ลว.18 ก.ค. 2560)

ประกาศรับสมัครทุนปริญญาโท สำหรับเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อความร่วมมือทรัพยากรน้ำ แม่น้ำโขง-ล้านช้าง (สสธ 2618 ลว.18 ก.ค. 2560)

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี” (สสธ 2608 ลว.18 ก.ค. 2560)

ขอนำส่งเอกสารรายงานพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ (สสธ 2607 ลว.18 ก.ค. 2560)

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 (สสธ 2606 ลว.18 ก.ค. 2560)

ขอส่งรายงานการประชุมการติดตามความก้าวหน้างานปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง และอาคารอเนกประสงค์(สโมสร) (สสธ 2604 ลว.18 ก.ค. 2560)

ผลการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๙ ของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมชลประทาน (สสธ 2590 ลว.14 ก.ค. 2560)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การเมืองกับการบริหารจัดการภาครัฐในยุค Thailand 4.0” (สสธ 2583 ลว.14 ก.ค. 2560)

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน ๔ ฉบับ (สสธ 2577 ลว.13 ก.ค. 2560)

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2560 (สสธ 2576 ลว.13 ก.ค. 2560)

รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมป่าไม้ (สสธ 2569 ลว.13 ก.ค. 2560)

รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 (2566 ลว.13 ก.ค. 2560)

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานประชุมวิชาการโครงการพัฒนานักวิจัยและงาวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่3 (สสธ 2564 ลว.13 ก.ค. 2560)

ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการระบบภูมิสารสนเทศ TUC : Thai GIS User Conference ครั้งที่22 ประจำปี2560 ภายใต้แนวความคิด “The Science of Where for Thailand 4.0” (สสธ 2547 ลว.11 ก.ค. 2560)

ขอส่งเอกสารการประชุมประจำปี 2560 ของสศช. (สสธ 2539 ลว.11 ก.ค. 2560)

ข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (สสธ 2537 ลว.11 ก.ค. 2560)

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)” (สสธ 2536 ลว.11 ก.ค. 2560)

ขอเชิญเข้าแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. … (สสธ 2533 ลว.11 ก.ค. 2560)

หนังสือแนะนำการปฏิบัติงาน “5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ฉบับที่22/2560 (สสธ 2532 ลว.11 ก.ค. 2560)

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงิน และการประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” ในหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ (สสธ 2526 ลว.11 ก.ค. 2560)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพืเศษสำหรับบุคคลทั่วไปภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ข้าราชการ พนักงานหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ และบุคลากรทางการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (สสธ 2525 ลว.07 ก.ค. 2560)

การเพิกถอนการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน ๒ ฉบับ (สสธ 2519 ลว.07 ก.ค. 2560)

การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (สสธ 2518 ลว.07 ก.ค. 2560)

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน ๒ ฉบับ (สสธ 2517 ลว.07 ก.ค. 2560)

ชมเชยข้าราชการกรมชลประทาน (นายฉัตรมงคล สิงหวิบูลย์) (สสธ 2516 ลว.07 ก.ค. 2560)

ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีพ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙ (สสธ 2512 ลว.06 ก.ค. 2560)

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ร่วมลงนามปฏิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี2560 (สสธ 2511 ลว.06 ก.ค. 2560)

ขอเรียนเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการข้าว ประจำปี2560 (สสธ 2510 ลว.06 ก.ค. 2560)

ขอให้ปรับปรุงแผนงาน MTEF ปีพ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๗ และจัดส่งคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (สสธ 2508 ลว.06 ก.ค. 2560)

รายงานเบื้องต้นผลการสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ (สสธ 2505 ลว.06 ก.ค. 2560)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สสธ 2499 ลว.06 ก.ค. 2560)

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีพ.ศ.2560 (สสธ 2498 ลว.06 ก.ค. 2560)

รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ (สสธ 2493 ลว.05 ก.ค. 2560)

แนวทางปฏิบัติเพื่อแร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ (สสธ 2490 ลว.05 ก.ค. 2560)

แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 (สสธ 2485 ลว.05 ก.ค. 2560)

ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) (สสธ 2474 ลว.04 ก.ค. 2560)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (งบ พ.ร.บ.) (สสธ 2473 ลว.04 ก.ค. 2560)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 (สสธ 2454 ลว.03 ก.ค. 2560)

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงทีอยู่ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สสธ 2455 ลว.03 ก.ค. 2560)

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 (สสธ 2453 ลว.03 ก.ค. 2560)

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สสธ 2452 ลว.03 ก.ค. 2560)

ส่งผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมเรื่อง Japan-Asia Youth Exchange Program in Science (สสธ 2451 ลว.03 ก.ค. 2560)

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2560 (สสธ 2449 ลว.03 ก.ค. 2560)

การขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อต่อยอดความร่วมมือกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ (สสธ 2444 ลว.03 ก.ค. 2560)

หนังสือเวียนเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี๒๕๖๐ (สสธ 2432 ลว.30 มิ.ย. 2560)

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่43 (วทท 43) (สสธ 2430 ลว.30 มิ.ย. 2560)

ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งเลื่อน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (สสธ 2426 ลว.30 มิ.ย. 2560)

ขอเชิญส่งผู้สมัครเข้าร่วมโครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) (สสธ 2421 ลว.29 มิ.ย. 2560)

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร International Training Course on Building Efficiency of UAV Image Processing for ASEAN Countries (สสธ 2419 ลว.29 มิ.ย. 2560)

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 (สสธ 2411 ลว.29 มิ.ย. 2560)

นำส่งโครงการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์สำหรับผู้กำลังจะเกษียณอายุงาน (สสธ 2398 ลว.28 มิ.ย. 2560)

แนวทางการจีดทำร่างกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เพิ่มเติม) (สสธ 2397 ลว.28 มิ.ย. 2560)

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง (สสธ 2396 ลว.28 มิ.ย. 2560)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ (สสธ 2390 ลว.27 มิ.ย. 2560)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (งบ พ.ร.บ.) (สสธ 2587 ลว.27 มิ.ย. 2560)

โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟัาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2560 (สสธ 2386 ลว.27 มิ.ย. 2560)

ภาวะสังคมไทยไตรมาสแรกปี 2560 (สสธ 2382 ลว.27 มิ.ย. 2560)

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สสธ 2381 ลว.27 มิ.ย. 2560)

ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2560 (สสธ 2380 ลว.27 มิ.ย. 2560)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑืเทศน์มหาชาติและสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ (สสธ 2368 ลว.26 มิ.ย. 2560)

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐวานูอาดูถึงแก่อสัญกรรม (สสธ 2341 ลว.23 มิ.ย. 2560)

ส่งหนังสือ รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี2559 (สสธ 2340 ลว.23 มิ.ย. 2560)

ขอมอบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 (สสธ 2339 ลว.23 มิ.ย. 2560)

ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ (สสธ 2335 ลว.22 มิ.ย. 2560)

เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (สสธ 2319 ลว.22 มิ.ย. 2560)

ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายจำนง ภัทรวิทค และนายทรงฤทธิ์ กงซุย) (สสธ 2315 ลว.21 มิ.ย. 2560)

คำสั่งปฏิบัติการปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบการค้าประเวณีเด็ก สำนักตำรวจแห่งชาติ (สสธ 2306 ลว.21 มิ.ย. 2560)

ขอความร่วมมือเผยแพร่การรับสมัครนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา (สสธ 2305 ลว.21 มิ.ย. 2560)

การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคลและองค์กรภาคเอกชนไทยที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลตุรกี (สสธ 2304 ลว.21 มิ.ย. 2560)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรอีกตำแหน่งหนึ่ง (สสธ 2303 ลว.21 มิ.ย. 2560)

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง ประจำปี 2560 (สสธ 2296 ลว.20 มิ.ย. 2560)

การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (สสธ 2295 ลว.20 มิ.ย. 2560)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (งบ พ.ร.บ.) (สสธ 2281 ลว.19 มิ.ย. 2560)

สรุปผลการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รอบที่๑) (สสธ 2278 ลว.19 มิ.ย. 2560)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย (สสธ 2270 ลว.16 มิ.ย. 2560)

ขอส่งหนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย (สสธ 2258 ลว.15 มิ.ย. 2560)

การประเมินบุคคลของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ (สสธ 2257 ลว.15 มิ.ย. 2560)

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ (สสธ 2256 ลว.15 มิ.ย. 2560)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (สสธ 2254 ลว.15 มิ.ย. 2560)

ขอนำส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ “อิ่มทั่วไทย จ่ายไม่แพง” และ “บัตรบางจาก-กบข.” (สสธ 2236 ลว.14 มิ.ย. 2560)

ขอให้พิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนวัตกรรมที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย (สสธ 2233 ลว.14 มิ.ย. 2560)

เชิญพนักงานร่วมงานสัมมนา Thailland Cybersecurity Week 2017 (สสธ 2227 ลว.14 มิ.ย. 2560)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา (สสธ 2228 ลว.14 มิ.ย. 2560)

เรียนเชิญร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ KQ M8 GNSS และสัมมนา (สสธ 2229 ลว.14 มิ.ย. 2560)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (งบ พ.ร.บ.) (สสธ 2222 ลว.13 มิ.ย. 2560)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแค่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (สสธ 2209 ลว.12 มิ.ย. 2560)

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาในการศึกษาหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่๗ (สสธ 2203 ลว.12 มิ.ย. 2560)

ขอประชาสัมพันธ์ โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ ๗๐ ปี ประจำปี๒๕๖๐ รอบที่๒ จำนวน๕ทุน (สสธ 2201 ลว.12 มิ.ย. 2560

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน5ฉบับ (สสธ 2181 ลว.09 มิ.ย. 2560)

สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ทุกแหล่งงบประมาณ) (สสธ 2156 ลว.08 มิ.ย. 2560)

ระบบเครือข่ายภายใน (สสธ 2146 ลว.07 มิ.ย. 2560)

ขอให้จัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานรายการที่เสนอขอปรับแผนการปฏิบัติงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่ ๔ (สสธ 2123 ลว.07 มิ.ย. 2560)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการeGovernment Forum 2017 (สสธ 2118 ลว.06 มิ.ย. 2560)

ขอการสนับสนุนการจัดทำหนังสือ “วิศวกรรมปฐพีและฐานราก” GERD JOURNAL VOL4 ศูนยฺวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก คณะวิศวกรรมศสาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สสธ 2110 ลว.06 มิ.ย. 2560)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (งบ พ.ร.บ.) (สสธ 2106 ลว.06 มิ.ย. 2560)

เชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัลความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี๒๕๖๐ “Best Practice Awards 2017”(สสธ 2103 ลว.06 มิ.ย. 2560)

ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) (สสธ 2102 ลว.06 มิ.ย. 2560)

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่2 (The 2nd International Conference Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals) (สสธ 2099 ลว.05 มิ.ย. 2560)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สสธ 2094 ลว.05 มิ.ย. 2560)

ซ้อมความเข้าใจเรื่องการรับและนำส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (สสธ 2093 ลว.05 มิ.ย. 2560)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง”คิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ Thailand๔.๐” (สสธ 2091 ลว.05 มิ.ย. 2560)

แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขที่หนังสือ (สสธ 2089 ลว.05 มิ.ย. 2560)

เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ “ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา” ประจำปี2560 (สสธ 2082 ลว.02 มิ.ย. 2560)

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (สสธ 2079 ลว.02 มิ.ย. 2560)

รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ ๘ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (สสธ 2070 ลว.01 มิ.ย. 2560)

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูล เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๖ ด้าน ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๐ ปี ๕ ด้านและนโยบายสำคัญของรัฐบาล (สสธ 2069 ลว.15 มิ.ย. 2560)

ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2559 (สสธ 2050 ลว.01 มิ.ย. 2560)

หนังสือเวียนเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๕ พิธีเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ : Smart Water Operation Center (SWOC) และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดวงใจราษฏร์ปราชญ์แห่งน้ำ ” (สสธ 2041 ลว.31 พ.ค. 2560)

การจัดส่งรายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปี2559 (สสธ 2022 ลว.30 พ.ค. 2560)

ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) (สสธ 2018 ลว.30 พ.ค. 2560)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560(งบ พ.ร.บ.) (สสธ 2016 ลว.30 พ.ค. 2560)

เชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (สสธ 2013 ลว.30 พ.ค. 2560)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Global Business Dialogue : Sustainable Development Goals (สสธ 2012 ลว.30 พ.ค. 2560)

พระราชกฤษฏีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์ไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ.2560 (สสธ 2002 ลว.29 พ.ค. 2560)

ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง (สสธ 2001 ลว.29 พ.ค. 2560)

ขอความอุปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการครั้งหนึ่งในชีวิตช่วยไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พ่อหลวงของแผ่นดินปีที่3 (สสธ 1999 ลว.29 พ.ค. 2560)

ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Sinngapore-Thailand Leadership Development Programme (สสธ 1996 ลว.29 พ.ค. 2560)

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน ๒ ฉบับ (สสธ 1992 ลว.29 พ.ค. 2560)

ขออนุมัติจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร บูรณาการบริหารจัดการสายวิชาการสัญจร ครั้งที่4 (สสธ 1900 ลว.19 พ.ค. 2560)

แจ้งการใช้ชื่อทางการค้า โลโก้ และเครื่องหมายการค้า คล้ายกับโคเน่โดยไม่ได้รับอนุญาต (สสธ 1987 ลว.26 พ.ค. 2560)

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรณีข้าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สสธ 1983 ลว.26 พ.ค. 2560)

ขอเรียนเชิญเป็นแขกวีไอพี และนำคณะเจ้าหน้าที่เข้าชมงานในมหกรรม “แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2017” (สสธ 1973 ลว.25 พ.ค. 2560)

ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรณีกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 โดยเคร่งครัด (สสธ 1972 ลว.25 พ.ค. 2560)

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลนักวิจัย ในระบบNRMS (สสธ 1956 ลว.25 พ.ค. 2560)

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (สสธ 1952 ลว.24 พ.ค. 2560)

ขอส่งรายงานประจำปี 2559 (สสธ 1943 ลว.24 พ.ค. 2560)

ขอเชิญข้าราชการและลูกจ้างประจำเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สร้างสุขสี่สิบ” รุ่นที่4 (สสธ 1934 ลว.23 พ.ค. 2560)

การกำหนดให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ (สสธ 1929 ลว.23 พ.ค. 2560)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท คณะภาษาและการสื่อสาร (สสธ 1928 ลว.23 พ.ค. 2560)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (งบ พ.ร.บ.) (สสธ 1926 ลว.23 พ.ค. 2560)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแบบประชารัฐ (สสธ 1920 ลว.22 พ.ค. 2560)

ประกาศรายชื่อบุคลลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 (สสธ 1916 ลว.22 พ.ค. 2560)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษกรุงเทพมหานคร รุ่นที่31 (สสธ 1915 ลว.22 พ.ค. 2560)

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในชื่องาน “DEPA Tech Change 2017” (สสธ 1913 ลว.22 พ.ค. 2560)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง”เชื่อมประสานองค์ความรู้ด้านโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (สสธ 1912 ลว.22 พ.ค. 2560)

แนวทางและวิธีการปฏิบัติการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (สสธ 1892 ลว.19 พ.ค. 2560)

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตราชการ (สสธ 1874 ลว.18 พ.ค. 2560)

ประกาศและระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (สสธ 1873 ลว.18 พ.ค. 2560)

เชิญชวนปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและความสามัคคี (สสธ 1872 ลว.18 พ.ค. 2560)

ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่4 ฉบับที่74 ปีที่7 ประจำเดือนเมษายน 2560 (สสธ 1867 ลว.17 พ.ค. 2560)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรอีกตำแหน่งหนึ่ง (สสธ 1866 ลว.17 พ.ค. 2560)

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน ๒ ฉบับ (สสธ 1864 ลว.17 พ.ค. 2560)

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ (สสธ 1863 ลว.17 พ.ค. 2560)

แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการต่างสำนัก/กอง และส่วนราชการอื่น (สสธ 1861 ลว.16 พ.ค. 2560)

การเข้ารับการทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ (สสธ 1859 ลว.16 พ.ค. 2560)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (งบ พ.ร.บ.) (สสธ 1844 ลว.16 พ.ค. 2560)

ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2559 (สสธ 1841 ลว.16 พ.ค. 2560)

ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี2560 (สสธ 1840 ลว.15 พ.ค. 2560)

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี2560 (สสธ 1832 ลว.15 พ.ค. 2560)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมให้ความรู้งานประกันสังคมประจำปี ๒๕๖๐ (สสธ 1813 ลว.11 พ.ค. 2560)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (สสธ 1812 ลว.11 พ.ค. 2560)

รายงานผลการรวบรวมปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน (สสธ 1809 ลว.11 พ.ค. 2560)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม (สสธ 1807 ลว.11 พ.ค. 2560)

แนวปฏิบัติในการประสานงานการเยือนและการศึกษาดูงานในภูมิภาคยุโรป (สสธ 1801 ลว.11 พ.ค. 2560)

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา “แรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์พิพิธภัณฑ์ปัญญานันทภิกขุ” (สสธ 1798 ลว.09 พ.ค. 2560)

สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ทุกแหล่งงบประมาณ) (สสธ 1797 ลว.09 พ.ค. 2560)

การเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ฤดูฝน ปี2560 (สสธ 1793 ลว.09 พ.ค. 2560)

การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (สสธ 1791 ลว.09 พ.ค. 2560)

ขอเชิญประดับธงชาติไทย (สสธ 1790 ลว.09 พ.ค. 2560)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (งบ พ.ร.บ.) (สสธ 1784 ลว.08 พ.ค. 2560)

รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ (สสธ 1780 ลว.08 พ.ค. 2560)

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 (สสธ 1779 ลว.08 พ.ค. 2560)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ ครั้งที่๓ เรื่องการติดตั้งระบบค้ำยันป้องกันหินถล่มเชิงลาดและในอุโมงค์ และครั้งที่ ๔ เรื่องการบันทึกข้อมูลทางธรณี และการออกแบบรูเจาะระเบิด พร้อมการตรวจวัดปริมาณการขุดระเบิด (สสธ 1776 ลว.08 พ.ค. 2560)

การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารพัฒนาเมือง (มหานคร) (สสธ 1774 ลว.08 พ.ค. 2560)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (สสธ 1767 ลว.08 พ.ค. 2560)

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปีพุทธศักราช 2560 (สสธ 1753 ลว.08 พ.ค. 2560)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” (สสธ 1743 ลว.05 พ.ค. 2560)

ขอนำส่งธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่2 พ.ศ.2559 (สสธ 1726 ลว.04 พ.ค. 2560)

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 (สสธ 1725 ลว.04 พ.ค. 2560)

ขอส่งรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปีพ.ศ.2558 (สสธ 1724 ลว.04 พ.ค. 2560)

สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่3/2560 (สสธ 1723 ลว.04 พ.ค. 2560)

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556-2559 (ฉบับที่6) (สสธ 1711 ลว.04 พ.ค. 2560)

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (สสธ 1710 ลว.04 พ.ค. 2560)

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สสธ 1707 ลว.04 พ.ค. 2560)

ขอแสดงความขอบคุณ และชมเชย เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน จังหวัดชัยนาท (สสธ 1698 ลว.03 พ.ค. 2560)

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี2560 (สสธ 1697 ลว.03 พ.ค. 2560)

กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณะประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8)แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (สสธ 1696 ลว.03 พ.ค. 2560)

ขอความเห็นชอบกำหนดเลขที่หนังสือและอักษรย่อของ”ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต” (สสธ 1695 ลว.03 พ.ค. 2560)

แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ (สสธ 1691 ลว.03 พ.ค. 2560)

การสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ (สสธ 1676 ลว.02 พ.ค. 2560)

รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ ๗ เดือน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ (สสธ 1670 ลว.02 พ.ค. 2560)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (งบ พ.ร.บ.) (สสธ 1661 ลว.02 พ.ค. 2560)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (สสธ 1660 ลว.01 พ.ค. 2560)

แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (สสธ 1658 ลว.01 พ.ค. 2560)

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS (สสธ 1648 ลว.01 พ.ค. 2560)

ขอนำส่งหนังสือพิมพ์ที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพ.ศ.2559 จำนวน1เล่ม (สสธ 1646 ลว.01 พ.ค. 2560)

หนังสือเวียนเดือน เมษายน ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรอีกตำแหน่งหนึ่ง (สสธ 1642 ลว.28 เม.ย. 2560) 

ส่งผู้สมัครรับทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทยหลักสูตร Natural Disasters Management (สสธ 1634 ลว.28 เม.ย. 2560)

ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา2561 (สสธ 1625 ลว.27 เม.ย. 2560)

รับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สสธ 1617 ลว.27 เม.ย. 2560)

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 3 ฉบับ (สสธ 1610 ลว.27 เม.ย. 2560)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (สสธ 1596 ลว.25 เม.ย. 2560)

แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณพ.ศ.2560 (สสธ 1595 ลว.25 เม.ย. 2560)

แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณพ.ศ.2560 (สสธ 1594 ลว.25 เม.ย. 2560)

โครงการบริการรถเช่า AVIS และเงื่อนไขพิเศษในการชำระเงิน (สสธ 1592 ลว.25 เม.ย. 2560)

แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ2560 (สสธ 1588 ลว.24 เม.ย. 2560)

สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายรับรองและบริการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (สสธ 1587 ลว.25 เม.ย. 2560)

การขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 (สสธ 1578 ลว.25 เม.ย. 2560)

การสรรหาข้าราชการไปปฏิบัติราชการสำนักงานต่างประเทศ (สสธ 1576 ลว.25 เม.ย. 2560)

แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ๒๕๖๐ (สสธ 1575 ลว.25 เม.ย. 2560)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (งบ พ.ร.บ.) (สสธ 1574 ลว.25 เม.ย. 2560)

ขอส่งเอกสารเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน (สสธ 1573 ลว.24 เม.ย. 2560)

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 (สสธ 1571 ลว.24 เม.ย. 2560)

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 (สสธ 1570 ลว.24 เม.ย. 2560)

ประชาสัมพันธ์การบริการของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สสธ 1569 ลว.24 เม.ย. 2560)

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขั้น “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย” (สสธ 1567 ลว.24 เม.ย. 2560)

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง (สสธ 1565 ลว.24 เม.ย. 2560)

การดำเนินการตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สสธ 1549 ลว.21 เม.ย. 2560)

ร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพิ่มเติม พ.ศ. (สสธ 1534 ลว.21 เม.ย. 2560)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม (สสธ 1529 ลว.21 เม.ย. 2560)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017 (สสธ 1528 ลว.21 เม.ย. 2560)

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 (สสธ 1527 ลว.21 เม.ย. 2560)

ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (สสธ 1518 ลว.20 เม.ย. 2560)

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันประหยัดไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อน (สสธ 1515 ลว.20 เม.ย. 2560)

ขอส่งแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (สสธ 1514 ลว.20 เม.ย. 2560)

ขอส่งแผ่นพับการเปิดรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดทองคำขัดเงาเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงินขัดเงา และเหรียญกษาปณ์ที่ระลักโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) (สสธ 1513 ลว.20 เม.ย. 2560)

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ภาคต้น 2560 (สสธ 1512 ลว.20 เม.ย. 2560)

ขอส่งข้อมูลวารสารข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (สสธ 1509 ลว.20 เม.ย. 2560)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป (สสธ 1507 ลว.20 เม.ย. 2560)

ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งเลื่อนและย้าย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (สสธ 1502 ลว.19 เม.ย. 2560)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีพ.ศ.2560 (งบ พ.ร.บ.) (สสธ 1493 ลว.19 เม.ย. 2560)

การมอบอำนาจให้สำนักงานชลประทานต่าง ลงนามอนุมัติแบบแทนอธิบดีกรมชลประทาน (สสธ 1476 ลว.18 เม.ย. 2560)

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน ๔ ฉบับ (สสธ 1473 ลว.18 เม.ย. 2560)

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว เรื่องแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพ.ศ.2560-2564 (สสธ 1463 ลว.12 เม.ย. 2560)

ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย (สสธ 1462 ลว.12 เม.ย. 2560)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีพ.ศ.๒๕๖๐ (งบ พ.ร.บ.) (สสธ 1436 ลว.11 เม.ย. 2560)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาต่อระดับปริญญาโท (สสธ 1425 ลว.10 เม.ย. 2560)

รับฟังความคิดเห็นร่างวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (สสธ 1415 ลว.10 เม.ย. 2560)

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 (สสธ 1412 ลว.10 เม.ย. 2560)

ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จำนวน ๔ ฉบับ (สสธ 1411 ลว.10 เม.ย. 2560)

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ (สสธ 1397 ลว.07 เม.ย. 2560)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (สสธ 1395 ลว.07 เม.ย. 2560)

แจ้งการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สสธ 1394 ลว.07 เม.ย. 2560)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี วัดเกษรศีลคุณ(วัดป่าบ้านตาด) (สสธ 1381 ลว.05 เม.ย. 2560)

รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (สสธ 1379 ลว.05 เม.ย. 2560)

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (สสธ 1378 ลว.06 เม.ย. 2560)

แจ้งข้อมูลการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ที่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง (สสธ 1364 ลว.04 เม.ย. 2560)

รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ๖เดือน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ (สสธ 1359 ลว.04 เม.ย. 2560)

การกำหนดพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าเรื่องของสำนักบูรณาการการศึกษา (สสธ 1356 ลว.04 เม.ย. 2560)

บัญชีราคามาตรฐานครุภัฑณ์ (สสธ 1362 ลว.04 เม.ย. 2560)

การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่๖ (สสธ 1351 ลว.04 เม.ย. 2560)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีพ.ศ.๒๕๖๐ (งบ พ.ร.บ.) (สสธ 1344 ลว.03 เม.ย. 2560)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี2560 (สสธ 1343 ลว.03 เม.ย. 2560)

หนังสือรับรองความประพฤติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๐ (สสธ 1342 ลว.03 เม.ย. 2560)

คู่มือการปฏิบัติงานการรับมอบพัสดุหรืองาน (สำหรับหน่วยงานทางส่วนกลางที่ให้กองพัสดุดำเนินการจัดหาพัสดุ) (สสธ 1323 ลว.03 เม.ย. 2560)

การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) (สสธ 1322 ลว.03 เม.ย. 2560)

ซ้อมความเข้าใจในการนำเงินรางวัลที่ได้รับส่งเป็นรายได้แผ่นดิน (สสธ 1321 ลว.03 เม.ย. 2560)

หนังสือเวียนเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

ขอเปลี่ยนแปลงวัดที่จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (สสธ 1395 ลว.30 มี.ค. 2560)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ (สสธ 1301 ลว.30 มี.ค. 2560)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง “กลยุทธ์พิชิตคอรัปชั่น ก้าวสู่มิติใหม่ Thailand4.0” (สสธ 1295 ลว.30 มี.ค. 2560)

แจ้งเวียนเปิดอบรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) (สสธ 1282 ลว.29 มี.ค. 2560)

ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยเครือข่ายและระบบให้บริการฝากไฟล์ผ่านเครือข่ายกรมชลประทาน (Network File Service : NFS) (สสธ 1281 ลว.29 มี.ค. 2560)

รายงานแสดงสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ผ่าน GFMIS Web Online (สสธ 1252 ลว.29 มี.ค. 2560)

แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ (สสธ 1242 ลว.28 มี.ค. 2560)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีพ.ศ.๒๕๖๐ (งบ พ.ร.บ.) (สสธ 1235 ลว.28 มี.ค. 2560)

ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อหนังสือพระราชประวัติรัชกาลที่5 และรัชกาลที่9 (สสธ 1232 ลว.28 มี.ค. 2560)

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 (สสธ 1230 ลว.28 มี.ค. 2560)

ทุน UNESCO/People’s Republic of China – (The Great Wall)Co – Sponsored Fellowships Programme ๒๐๑๗ – ๒๐๑๘ (สสธ 1218 ลว.28 มี.ค. 2560)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ ครั้งที่๑ เพื่อลงในวารสารวิชาการ “ชลสาร” ปีที่๕ ฉบับที่๑ (สสธ 1193 ลว.24 มี.ค. 2560)

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน ๒ ฉบับ (สสธ 1188 ลว.24 มี.ค. 2560)

ขอแจ้งผลการหารือกรณีรายการงานตกหล่นไม่มีอยู่ในรายการคำนวณปริมาณงานและราคา(BOQ) (สสธ 1180 ลว.23 มี.ค. 2560)

ขอเชิญเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์งาน “วิถีไทยชายแดนใต้ กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน” (สสธ 1178 ลว.23 มี.ค. 2560)

การดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่2/2560 (แนวทางการปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งในส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ และรายงานความคืบหน้าในการศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฏหมายเกี่ยวกับอายุความ) (สสธ 1171 ลว.23 มี.ค. 2560

ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ เรื่องการศึกษาสภาพทางธรณีวิทยาของอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด และการนำข้อมูลไปใช้ (สสธ 1137 ลว.21 มี.ค. 2560)

ซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (สสธ 1135 ลว.21 มี.ค. 2560)

ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน (สสธ 1132 ลว.20 มี.ค. 2560)

ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน (สสธ 1126 ลว.20 มี.ค. 2560)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๐ (งบ พ.ร.บ.) (สสธ 1125 ลว.20 มี.ค. 2560)

การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่๗ “ศาสตร์พระราชากับประเทศไทย ๔.๐ : การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ” (สสธ 1099 ลว.17 มี.ค. 2560)

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน ๒ ฉบับ (สสธ 1091 ลว.16 มี.ค. 2560)

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน ๒ ฉบับ (สสธ 1077 ลว.15 มี.ค. 2560)

รายงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงิน (สสธ 1076 ลว.15 มี.ค. 2560)

ขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภา (สสธ 1071 ลว.15 มี.ค. 2560)

เชิญชวนบุคลากรร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่1 (สสธ 1070 ลว.15 มี.ค. 2560)

การแต่งตั้งองคมนตรีเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สสธ 1069 ลว.15 มี.ค. 2560)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก (สสธ 1061 ลว.14 มี.ค. 2560)

ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2559 (สสธ 1060 ลว.14 มี.ค. 2560)

การนำนโยบายที่สำคัญเผยแพร่ในหน่วยงาน (สสธ 1049 ลว.14 มี.ค. 2560)

ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. (สสธ 1044 ลว.14 มี.ค. 2560)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (งบ พ.ร.บ.) (สสธ 1043 ลว.14 มี.ค. 2560)

สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ทุกแหล่งงบประมาณ) (สสธ 1028 ลว.13 มี.ค. 2560)

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา6 และมาตรา7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 (สสธ 1024 ลว.13 มี.ค. 2560)

รายงานการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สสธ 1011 ลว.10 มี.ค. 2560)

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่ ๘ (สสธ 1004 ลว.10 มี.ค. 2560)

การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) (สสธ 1003 ลว.10 มี.ค. 2560)

แบบฟอร์มรายงานประจำปีบัญชีพัสดุประเภทวัสดุ (พด.48) (สสธ 999 ลว.09 มี.ค. 2560)

ขอมอบหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่6 พร้อมแผ่น CD-ROM (สสธ 988 ลว.09 มี.ค. 2560)

ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (สสธ 986 ลว.08 มี.ค. 2560)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโทและปริญญาเอก คณะสถิติประยุกต์ ประจำภาคการศึกษาที่1/2560 (สสธ 974 ลว.09 มี.ค. 2560)

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 (สสธ 964 ลว.08 มี.ค. 2560)

การให้กู้เงิน “โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี๒๕๖๐” (สสธ 960 ลว.08 มี.ค. 2560)

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ จิตติ ติงศภัทิย์ ประจำปี 2560 (สสธ 943 ลว.07 มี.ค. 2560)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (งบ พ.ร.บ.) (สสธ 941 ลว.07 มี.ค. 2560)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และแนะนำบุคคลเข้าศึกษาต่อ (สสธ 936 ลว.07 มี.ค. 2560)

ขอมอบวารสารวิชาการ Unisearch Journal (สสธ 934 ลว.07 มี.ค. 2560)

การดำเนินการตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สสธ 932 ลว.07 มี.ค. 2560)

โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน (สสธ 931 ลว.07 มี.ค. 2560)

ขอให้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ในการใช้โปรแกรม Geo Studio (สสธ 928 ลว.06 มี.ค. 2560)

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ (สสธ 917 ลว.06 มี.ค. 2560)

สำรวจความคิดเห็นการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๑๕ สายงาน ของกรมชลประทาน (สสธ 914 ลว.06 มี.ค. 2560)

รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ (สสธ 911 ลว.06 มี.ค. 2560)

ขอเรียนเชิญสมัครใช้บริการ “กรุงไทยพร้อมเพย์” พร้อมรับโปรโมชั่น SMS Alert จ่าย 1 เดือน ใช้ได้ 4 เดือน (สสธ 910 ลว.06 มี.ค. 2560)

การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ (สสธ 909 ลว.06 มี.ค. 2560)

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2560 (สสธ 901 ลว.03 มี.ค. 2560)

ขอเชิญร่วมค้นหา 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี (สสธ 853 ลว.01 มี.ค. 2560)

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการระดับกรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รอบที่๒ (เมษายน-กันยายน ๒๕๕๙) (สสธ 848 ลว.01 มี.ค. 2560)

แจ้งการเปิดรับสมัคร และการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่๑๓ ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (สสธ 846 ลว.01 มี.ค. 2560)